Prejsť na obsah

Recenzná činnosť

1minút, 40sekúnd
 • Podmienkou zaradenia príspevku do recenzného konania je dodržanie formálnych požiadaviek kladených na príspevok uvedených v pokynoch pre autorov
 • Recenzné konanie je obojstranne anonymné
 • Redakcia si vyhradzuje právo na základe posudkov rozhodnúť  o publikovaní príspevku v časopise
 • Závery recenzných posudkov sú zaslané na e-mailovú adresu prvého autora spravidla do dvoch mesiacov
 • Recenzent môže odporučiť doplnenie, prípadne prepracovanie príspevku, podľa schválenej šablóny
 • V tomto prípade je autor vyzvaný, aby prepracoval príspevok, prípadne  zdôvodnil neakceptovanie odporúčaní recenzenta a to najneskôr do troch týždňov od zaslania záverov recenzných posudkov
 • Doplnené a prepracované časti autor vyznačí červenou farbou
 • Redakcia si vyhradzuje právo na drobné formálne úpravy
 • Finálnu verziu príspevku dostane autor na schválenie pred publikovaním vo formáte .pdf
 • Odpoveď autora sa očakáva do piatich pracovných dní. V prípade, že sa autor redakcii neozve, príspevok bude publikovaný bez finálneho schválenia autorom
 • Od recenzenta sa očakáva kvalifikované, kritické a nezaujaté hodnotenie vedeckej, odbornej a literárnej stránky práce
 • Recenzia má byť objektívna, adresná a podložená faktami
 • Recenzent je viazaný voči iným stranám mlčanlivosťou (obsah posudzovanej práce, autori, obsah svojho posudku) s výnimkou príslušného autora, redakčných poradcov a vydavateľa
 • Recenzent by mal zvážiť prijatie konkrétneho posudku, ak nemá dostatok skúseností v danej oblasti alebo nemá dostatok času   na kvalitné zhodnotenie práce.
 • Recenzent musí zvážiť aj svoj prípadný konflikt záujmov alebo ak vo svojom rozhodovaní môže byť ovplyvňovaný (spoluautorstvo, autori sú spolupracovníci a pod.)
 • Recenzent posudzuje práce bez osobného zaujatia voči autorovi alebo inštitúcii, v ktorej pracuje

Kritériá hodnotenia článkov pre recenzentov


Študuj na UPJŠ