Prejsť na obsah

75. výročie vzniku Lekárskej fakulty

4minút, 32sekúnd

Slávnostným zasadnutím Vedeckej rady UPJŠ LF v historickej posluchárni LF na ulici Dr. Kostlivého a slávnostným programom spojeným s odovzdaním ocenenia pre  jubilujúcich pracovníkov UPJŠ LF v Aule LF na Triede SNP 1 oslávila v stredu 11. októbra 2023 sedemdesiate piate výročie svojho vzniku Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach.

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UPJŠ LF v historickej posluchárni LF na ulici Dr. Kostlivého sa konalo za účasti ctených pozvaných hostí, medzi ktorými boli prorektori UPJŠ, prodekani Lekárskej fakulty, dekani a prodekani ďalších fakúlt UPJŠ, členovia akademických senátov, akademickí funkcionári UPJŠ, zástupcovia univerzitných pracovísk, hostia z iných univerzít a fakúlt, emeritní profesori, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, riaditelia a námestníci výučbových základní Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, zástupcovia ústavov Slovenskej akadémie vied a ďalší milí hostia.

V úvode slávnostného zasadnutia pozdravil prítomných prostredníctvom videa rektor UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorý sa nemohol osobne zúčastniť osláv 75. výročia vzniku lekárskej fakulty kvôli svojim pracovným povinnostiam v zahraničí a jubilujúcej fakulte takto zaželal, aby naďalej napredovala a aby bola vždy veľká radosť a česť byť jej zamestnancom a študentom. Nasledoval slávnostný príhovor dekana Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Petra Jarčušku, PhD., v ktorom vyzdvihol osobu a prínos profesora Jána Kňazovického pre vznik lekárskej fakulty v Košiciach a spomenul dôležité míľniky v jej histórii. Dekan potom prečítal pozdravný list od prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a nasledovali príhovory predstaviteľov troch slovenských lekárskych fakúlt, po ktorých odovzdal dekan  UPJŠ LF prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. a predseda Akademického senátu UPJŠ LF doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD. pri príležitosti  75. výročia  založenia  Lekárskej  fakulty UPJŠ v Košiciach Pamätné plakety a Pamätné listy zástupcom 27 akademických pracovísk a partnerských  inštitúcií. Po ukončení oficiálnej časti slávnostného zasadnutia pri príležitosti 75. výročia vzniku  Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nasledoval krátky kultúrny program v podaní sláčikového kvarteta Fusion Bows Quartet.

V rámci následného prednáškového bloku vystúpil ako prvý vnuk profesora Jána Kňazovického MUDr. Miloš Kňazovický, MPH, ktorý pripomenul významnú osobnosť spoluzakladateľa košickej lekárskej fakulty a jej prvého dekana profesora doktora Jána Kňazovického a dôležité historické momenty súvisiace so založením našej lekárskej fakulty vo svojej prednáške nazvanej „Profesor Kňazovický a založenie Lekárskej fakulty v Košiciach“. 
Ďalšie slávnostné prednášky predniesli:

‣ prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.: Lekárske fakulty a vedecký výskum na Slovensku
‣ MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH, CETC: Spolupráca Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ v minulosti a dnes
‣ prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN: Cievne mozgové príhody a Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice včera a dnes
‣ prof. Ing. Mária Mareková, CSc.: Chémia v historickom kontexte medicínskeho vzdelávania

V ten istý deň sa popoludní konal slávnostný program spojený s odovzdaním ocenenia pre jubilujúcich pracovníkov Lekárskej fakulty UPJŠ v Aule LF na Triede SNP 1. V jeho úvode zaznel slávnostný príhovor dekana UPJŠ LF profesora Petra Jarčušku, ktorý tiež prítomným zamestnancom prečítal pozdrav od prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Nasledovalo odovzdávanie ocenení jubilujúci pracovníkom, kultúrny program v podaní sláčikového kvarteta a sólistky Beáty Bakalárovej a v druhej časti  zazneli slávnostné prednášky rozdelené do dvoch blokov:

Sekcia štátnicových predmetov:
‣ prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH: Gynekológia a pôrodníctvo včera, dnes a zajtra
‣ MUDr. Gabriel Koľvek, PhD. a doc. MUDr. Veronika Vargová, PhD.: Pediatria včera, dnes a zajtra
‣ prof. MUDr. Ivica Lazúrová DrSc.: Interná medicína včera, dnes a zajtra    
 prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA: Chirurgia včera, dnes a zajtra
‣  Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča CSc., MPH: Stomatológia včera, dnes a zajtra

Sekcia mladých lekárov a výskumníkov:
‣  MVDr. Andrea Kreheľová, PhD.: Glutatiónperixidáza 1, 2 a 3 počas preimplantačnej fázy gravidity u myší
‣ RNDr. Matúš Čoma, PhD.: Bunková komunikácia nádorovej strómy
‣ MUDr. Kristína Kulcsárová, PhD.: Prodromálna Parkinsonova choroba a nové biomarkery: po stopách neurodegenerácie
‣ MUDr. Jakub Gazda, PhD.: Umelá inteligencia v klinickej medicíne

Slávnostný program v Aule ukončil slávnostným príhovorom predseda Akademického senátu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.


Študuj na UPJŠ