Prejsť na obsah

Významné roky v histórii

6minút, 27sekúnd
 • Dňa 24. júna 1924 bola v Košiciach slávnostne otvorená Štátna nemocnica v Košiciach so štrnástimi pavilónmi a 600 lôžkami – postavená bola v dovtedy nezastavanej južnej časti mesta.
 • V roku 1928 sa kapacita štátnej nemocnice zvýšila na 848 postelí a po oslobodení v roku 1945 vzrástol počet postelí na 918 postelí.
 • Dňa 24. februára 1948 požiadalo Povereníctvo školstva a osvety dekanát „Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave (terajšia Univerzita Komenského mala v roku 1948 názov Slovenská univerzita) o vypracovanie a predloženie lokalitného programu na založenie jej pobočky v Košiciach.
 • Dňa 10. mája 1948 predložil riaditeľ Štátnej nemocnice v Košiciach prof. MUDr. Ján Kňazovický dekanátu Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave „Návrh na otvorenie Lekárskej fakulty v Košiciach – lokalitný program“.
 • Dňa 20. júla 1948 sa vtedajšie Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo na zákone, podľa ktorého sa začiatkom študijného roku 1948-1949 zriadila v Košiciach pobočka lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave.
 • Výmerom zo dňa 9. augusta 1948 bol zriadený Úrad dekanstva Pobočky Lekárskej fakulty SU v Košiciach na Šrobárovej ulici, čím bol položený základný podklad k realizovaniu zákona č.191/1948. Povereníctvo školstva, vied a umení poverilo osobitným dekrétom prof. MUDr. Jána Kňazovického funkciou zástupcu dekana LF Slovenskej univerzity s povinnosťou vykonávať organizačné práce po stránke odbornej. Jeho zástupcom bol menovaný MUDr. Viliam Fríborský.
 • V dňoch 14. – 16. septembra 1948 sa konalo prvé zasadnutie pedagogického zboru Lekárskej fakulty v Košiciach za účasti predstaviteľov materskej fakulty a mesta Košíc.
 •  Posledné zasadanie komisie vo veci lekárskej fakulty v Košiciach sa konalo 12. októbra 1948 a predmetom jednania bolo odovzdanie Štátneho detského domova rezortu zdravotníctva pre účely Detskej kliniky a niektoré administratívne a hospodárske otázky  budúcej fakultnej nemocnice.
 • Dňa 19. októbra 1948 zaznela prvá prednáška, ktorú predniesol gynekológ a pôrodník prof. MUDr. Teodor Schwarz.
 • V septembri 1949 začalo riadne vyučovanie študentov všeobecného lekárstva, ktorí nastúpili do rôznych ročníkov (v prípade vyšších ročníkov išlo o študentov preradených do Košíc z materskej bratislavskej fakulty).
 • V roku 1950 promovali v Košiciach prví absolventi odboru Všeobecné lekárstvo s titulom „MUDr.“
 •  V akademickom roku 1950/1951  začal pedagogický proces aj v zubnom lekárstve, keď do 2. ročníka prestúpilo z Bratislavy prvých 6 študentov stomatológie, ku ktorým sa v ďalšom školskom roku pridali dvaja ďalší študenti.
 • Roku 1953 ukončili prví študenti vtedy len 4-ročné štúdium stomatológie s titulom „MSDr.“.
 • V školskom roku 1953/54 sa štúdium stomatológie predĺžilo na päť rokov, pričom prvé dva ročníky absolvovali budúci zubní lekári spoločne so študentmi  všeobecného odboru – diferencované štúdium stomatológie sa uskutočňovalo až v 3.-5. ročníku. Absolventi končili s titulom „promovaný lekár“ (až do roku 1966, odkedy získavali aj zubní lekári titul „MUDr“.
 •  V roku 1959 sa na základe zákona č. 58/59 Zb. odčlenila Lekárska fakulta v Košiciach od Univerzity Komenského a spolu s Filozofickou fakultou UPJŠ v Prešove (založenou v r. 1953) bola začlenená do novozriadenej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. (Neskôr pribudli do zväzku UPJŠ ďalšie novozriadené fakulty – v r. 1963 Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, v r. 1964 Pedagogická fakulta UPJŠ v Prešove, v r. 1970 Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, v r. 1990 Gréckokatolícka bohoslovecká fakulta UPJŠ v Prešove a Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ v Prešove).
 • Dňa 1. januára 1997 bola zriadená Prešovská univerzita v Prešove, do ktorej boli včlenené všetky štyri prešovské fakulty, zatiaľ čo tri košické fakulty – Lekárska, Prírodovedecká a Právnická ostali v pôsobnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Neskôr k nim pribudla ešte novovzniknutá Fakulta verejnej správy (v r. 1998) a Filozofická fakulta (v r. 2005).
 • V októbri 1966 začala výstavba novej Fakultnej nemocnice s poliklinikou na dovtedy nezastavanej ploche v severozápadnej časti mesta.
 • V tom istom roku (1966) vybudovala fakulta pre potreby svojich študentov nový, na tú dobu veľmi moderne riešený študentský domov v blízkosti budúcich teoretických ústavov a novej fakultnej nemocnice, ktorý pozostával zo štyroch pavilónov a mal kapacitu 1500 ubytovaných. Keďže prevyšoval vtedajšiu potrebu lekárskej fakulty, bolo ubytovanie ponúknuté aj študentom prírodovedeckej a právnickej fakulty. Začiatkom sedemdesiatych rokov s érou centralizácie bol študentský domov odňatý fakulte a daný do správy rektorátu.
 • Dňa 21. decembra 1973 bola sprevádzkovaná budova polikliniky „novej nemocnice“, kde v roku 1974 začala pôsobiť vo vyčlenených priestoroch vysunutá časť stomatologickej kliniky z FN na Rastislavovej ulici. Umiestnenie kliniky do poliklinického objektu súviselo so skutočnosťou, že podstatnú časť pacientov stomatologických kliník tvoria ambulantní pacienti. V roku 1977 sa potom toto pracovisko odčlenilo od materskej kliniky.
 • Dňa 26. januára 1981 bola slávnostne otvorená lôžková časť FNSP s vyše 1100 lôžkami, kam sa postupne presťahovala väčšina kliník zo „starej nemocnice“, zatiaľ čo materské pracoviská kliník v nemocnici na Rastislavovej ulici sa zmenili na oddelenia – aby z nich v priebehu nasledujúcich desaťročí postupne vznikali nové kliniky.
 • Dňa 3. septembra 1984 bol slávnostne odovzdaný do užívania A-blok teoretických ústavov Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Táto budova štvrťstoročie patrila FNsP (neskôr Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach) a UPJŠ ho získala do vlastníctva až v roku 2010. Významnejšie investície do rekonštrukcie a modernizácie priestorov zo štrukturálnych fondov a vlastných zdrojov sú preto realizované len v posledných rokoch.
 • V akademickom roku 1992/1993 došlo v študijnom odbore Stomatológia k zmene v súvislosti s privatizáciou zdravotníctva a to zriadením nových predmetov preventívna stomatológiastomatologická rádiodiagnostika, čo vyústilo do predĺženia štúdia stomatologického odboru na 6 rokov. (Prví absolventi 6-ročného štúdia promovali v júni 1998).
 • V akademickom roku 1992/1993 začala Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach taktiež s výučbou zahraničných študentov, pričom prví absolventi v študijnom programe Dentistry (pôvodne šlo o päťročné štúdium) promovali v roku 1997 a prví  absolventi ŠP General Medicine promovali v roku 1998.
 • Dňa 1. januára 1997 bola zriadená Prešovská univerzita v Prešove, do ktorej boli včlenené všetky štyri prešovské fakulty, zatiaľ čo tri košické fakulty – Lekárska, Prírodovedecká a Právnická ostali v pôsobnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Neskôr k nim pribudla ešte novovzniknutá Fakulta verejnej správy (v r. 1998) a Filozofická fakulta (v r. 2005).
 • Výučba nelekárskych študijných programov na UPJŠ LF začala na UPJŠ LF v rokoch:
  • ošetrovateľstvo sa vyučuje od r. 1994
  • fyzioterapia a verejné zdravotníctvo od r. 2004
  • laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve od r. 2022

Študuj na UPJŠ