Prejsť na obsah

Podujatia v roku 2011

13minút, 47sekúnd

 

 

   
FEBRUÁR 2011
Osobnosti medicíny východoslovenského regiónu
Termín konania: 14.2.2011 o 15.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátori: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., vedecký sekretár Spolku lekárov v Košiciach
MUDr. Marta Jiroušková, CSc., predsedníčka KZZ pri Vsl. múzeu
Poznámka: Program
 
Poruchy zrážania krvi z hľadiska praktického lekára
Termín konania: 24.2.2011 o 15.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátori: Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., prednosta Kliniky hematológie a onkohematológie UPJŠ LF a UNLP Košice
Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., prednosta Ústavu patologickej fyziológie UPJŠ LF Košice
Poznámka: Program
 
 
MAREC 2011
Vedecká schôdza Kliniky infektológie a cestovnej medicíny
Termín konania: 7.3.2011 o 15.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice
Poznámka: Program
 
Svetový deň obličiek (Word Kidney Day)
Termín konania: 10.3.2011 o 9.30 hod.
Miesto konania: Kongresová sála Hotela Club, Kežmarok, MUDr. V. Alexandra 24
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
Spolok lekárov Kežmarok
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., vedecký sekretár Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka:  
 
Nové pokyny pre kardiopulmonálnu resuscitáciu
Termín konania: 11.3.2011 o 13.00 hod.
Miesto konania: Aula UPJŠ LF, Trieda SNP 1, Košice
Organizujúce subjekty: Univerzita P. J. Šafárika Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
Regionálna lekárska komora Košice, sekcia anestéziológov
Koordinátor: Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., prednosta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP Košice
Poznámka: Program
 
Vedecká schôdza Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva
Termín konania: 21.3.2011 o 15.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Doc. MUDr. Gabriel Vaško, CSc., prednosta Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UNLP Košice
Poznámka: Program
 
Súčasné pohľady na implantológiu a rekonštrukcie v oromaxilofaciálnej oblasti
Termín konania: 24.3.2011 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Póra (pri IV. internej klinike), Rastislavova 43, Košice
Organizujúce subjekty: Univerzita P. J. Šafárika Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF
Slovenská spoločnosť pre oromaxilofaciálnu chirurgiu
Slovenská stomatologická spoločnosť
Ústav materiálového výskumu Slovenská akadémie vied
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
II. psychiatrická klinika UPJŠ LF
Koordinátor: Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF
Poznámka: Pozvánka na seminár
 
 
APRÍL 2011
X. Stomatologické dni Košice
Termín konania: 6. – 7. apríla 2011
Miesto konania: Posluchárenský trakt, Aula LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach,
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,
Slovenská stomatologická spoločnosť v Bratislave,
I. stomatologická klinika – Košice,
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie – Košice,
Regionálna komora zubných lekárov v Košiciach,
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice,
KVV – Ing. Igor Kubovčík
Koordinátori: Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.,
Dr.h.c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc.,
Doc. MUDr. Milan Kotráň, CSc., mim. prof.,
MUDr. Jozef Minčík, PhD.,
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
Poznámka: Program
 
XVIII. Memoriál profesora MUDr. Františka Póra
Termín konania: 11.4.2011 o 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Póra, Rastislavova 43
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Poznámka: Program
 
Kazuistiky
Termín konania: 18.4.2011 o 15.00 hod.
Miesto konania: Seminárna miestnosť UPJŠ LF, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., prednosta I. internej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice
Poznámka:  
 
Fakultná konferencia ŠVOČ
Termín konania: 19.4.2011
Miesto konania: UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, Trieda SNP 1
Organizujúci subjekt: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Odborní garanti: prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc. – dekan fakulty
doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof. – prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť na UPJŠ LF
Poznámka: Súťažná prezentácia prác študentov LF UPJŠ
Pozývame všetkých záujemcov
 
 
MÁJ 2011
Vedecká schôdza Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb
Termín konania: 2.5.2011 o 15.00 hod.
Miesto konania: Konferenčná sála VÚSCH, a.s., Ondavská 8
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
VÚSCH, a.s., Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: MUDr. František Sabol, PhD., generálny riaditeľ VÚSCH, a.s.
Poznámka: Program
 
VI. Literárno–medicínsky memoriál Franza Kafku,
pri príležitosti 10. výročia odhalenia jeho pamätníka v Tatranských Matliaroch
Termín konania: 18.5.2011 o 10.00 hod.
Miesto konania: Tatranské Matliare a Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., vedecký sekretár Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka:  
 
50. Východoslovenské lekárske dni
Novinky vo vnútornom lekárstve
Osobitosti zdravotníckej starostlivosti na východnom Slovensku
Termín konania: 19. – 20.5.2011
Miesto konania: Hotel Palace, Nový Smokovec, Vysoké Tatry
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov v Košiciach
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach
Koordinátor: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., vedecký sekretár Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka: Prihláška, Program
 
Dies Jessenii XIX.
Infekcia v dutine brušnej, diagnostika a liečba
Termín konania: 26. – 27.5.2011
Miesto konania: Hotel Centrum, Dom techniky ZSVTS s.r.o.,
Južná trieda 2/A, 043 23 Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská chirurgická spoločnosť
Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., prednosta I. chirurgickej kliniky UPJŠ LF a UNLP Košice
Web: http://www.lf.upjs.sk/dies.jessenii.XIX
 
 
JÚN 2011
28. pediatrická pracovná konferencia s medzinárodnou účasťou
Termín konania: 3. – 4.6.2010
Miesto konania: Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1, Košice
Organizujúce subjekty: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Detská fakultná nemocnica
1. klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
Koordinátor: Prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., prednosta I. kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
Poznámka: Program
 
Vedecká schôdza Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP
Termín konania: 6.6.2011 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Doc. MUDr. Peter Takáč, PhD., prednosta Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP
Poznámka: Program
 
4. konferencia SAVEZ s medzinárodnou účasťou
Posilňovanie systému verejného zdravotníctva
Termín konania: 9. – 10. jún 2011
Miesto konania: Hotel Yasmin, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská asociácia verejného zdravia
Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, ÚVZ – Odd. sociálnej medicíny
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, IPV KISH – Výskumný program Chronické choroby
Koordinátori: MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
Mgr. Iveta Rajničová, PhD.
Poznámka: Program
Web: http://www.savez.sk/konferencie/planovane/2011
 
Etické problémy a dilemy v medicíne II.
Termín konania: 13.6.2011 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Kňazovického, Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: MUDr. Andrej Böőr, CSc., predseda Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka:  
 
International Scientific Conference on Probiotics and Prebiotics – IPC2011
Date: 14th – 16th June 2011
Congress Venue: Double Tree by Hilton Košice Hotel, Hlavná 1, 04001 Košice, Slovakia
Organizing Subjects: Pavol Jozef Šafárik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD., PhD., DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.probiotic-conference.net
 
3rd International Student Medical Congress Košice (ISMCK´11)
Date: 21st – 24th June 2011
Congress Venue: Lecture Rooms of Pavol Jozef Šafárik University – Faculty of Medicine, Trieda SNP 1, Košice
Organizing Subjects: Edumed, n.o.
The Association of Medical Students in Košice
Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Medicine
Coordinators: Lenka Kašková, MD
Prof. Leonard Siegfried, MD, PhD
Assoc. Prof. Pavol Jarčuška, MD, PhD
Prof. Ladislav Mirossay, MD, PhD, DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.ismck.com/
 
Krajský seminár dermatovenerológov
Termín konania: 24. – 25.6.2011
Miesto konania: Kultúrno-spoločenské centrum – JUŽAN
Organizujúce subjekty: Slovenská dermatovenerologická spoločnosť
Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a UN LP v Košiciach
Krajský odborník pre dermatovenerológiu Košického kraja
Koordinátor: Prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
Poznámka: Program
 
 
SEPTEMBER 2011
5. Pracovná konferencia II. kliniky detí a dorastu UPJŠ LF a DFN
III. Démantov deň
Termín konania: 29. september 2011
Miesto konania: UPJŠ LF v Košiciach, Trieda SNP 1, posluchárne
Organizujúce subjekty: Slovenská pediatrická spoločnosť
Detská fakultná nemocnica Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
II. klinika detí a dorastu UPJŠ LF a DFN Košice
Koordinátor: doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
Poznámka: Program
 
 
OKTÓBER 2011
XVII. vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov v Košiciach, v spolupráci s obcou Ruskov pre všeobecných lekárov pre dospelých
Spolupráca internistu s chirurgom
Termín konania: 4.10.2011, 14.00 hod.
Miesto konania: Dom kultúry, Ruskov
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátori: Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc., IV. interná klinika UNLP a Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF
Ing. Š. Markovič, starosta obce Ruskov
Poznámka: Program
 
Život a dielo Štefana Šimka
Termín konania: 20.10.2011, 16.00 hod.
Miesto konania: Múzeum V. Löfflera, Alžbetina 20, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., predseda Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka: Program
 
XIX. Memoriál profesora MUDr. Jána Kňazovického
Ekonomicky náročné operácie na našich pracoviskách
Termín konania: 24.10.2011, 14.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. J. Kňazovického UPJŠ LF (č. 1), Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátori: Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc. a doc. MUDr. Jozef Belák, PhD., II. chirurgická klinika UNLP a UPJŠ LF Košice
Poznámka: Program
 
Food and Function 2011 – International Scientific Conference
Date: 25th – 27th October 2011
Congress Venue: Double Tree by Hilton Hotel
Hlavná 1, 040 01 Košice, Slovakia
Organizing Subjects: Pavol Jozef Šafarik University in Košice,
Faculty of Medicine,
Institute of Experimental Medicine
Coordinator: Alojz Bomba, MVD, PhD, DrSc.
Congress Language: English
Web: http://www.foodandfunction.net/Conference
 
 
NOVEMBER 2011
Euroson-School Refresher Ultrasound Course: Abdominal, Doppler and CEUS
Date: 3. – 5.11.2011
Venue: Košice, University Hospital (Trieda SNP 1, Kluby zamestnancov)
Organizing Subjects: II. dept. pediatric and adolescent´s medicine
Faculty of Medicine UPJS in Košice
Children Faculty Hospital Kosice
University Hospital L. Pasteur Kosice
Medical Faculty University P.J. Safarik, Kosice
Kosice ultrasound school – KUS
Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin – SGUM/SSUM
EFSUMB – EUROSON
Coordinators: Doc. MUDr. M. Kuchta, CSc., Kosice
Doc. dr. med. J. Tuma, Switzerland
Program: http://www.efsumb.org/euroson-sch/es-kosice2011.pdf
 
XX. Schwarzov deň
Postpartum haemorrhage – state of art
Termín konania: 11. novembra 2011
Miesto konania: Košice, Hotel DoubleTree by Hilton
Organizujúce subjekty: Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UN LP Košice
Koordinátor: Prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc.
Poznámka: Pozvánka, Program
 
Prednášky hostí z Lekárskej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Termín konania: 14.11.2011 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Z. Klimu UPJŠ LF (č. 3), Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., prednostka I. internej kliniky UNLP a UPJŠ LF Košice
Poznámka: Program
 
Implantológia a pokročilé implantáty
Termín konania: 28.11.2011
Miesto konania: Poslucháreň IV. internej kliniky, Rastislavova 43
Organizujúce subjekty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UN LP
Ústav materiálového výskumu SAV
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
Stomatologická fakulta Národnej Užhorodskej univerzity – Ukrajina
Koordinátor: Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., prednosta Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UPJŠ LF a UN LP
Poznámka: Pozvánka
 
Kazuistiky
Termín konania: 28.11.2011 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Z. Klimu UPJŠ LF (č. 3), Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., prednostka I. internej kliniky UNLP a UPJŠ LF Košice
Poznámka:  
 
3. kurz CEEA
Termín konania: 28. – 30.11.2011
Miesto konania: Inštitút pre ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenské centrum CEEA
1. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN LP Košice
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
Koordinátor: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., Slovenské centrum CEEA
Poznámka: Program
 
Prednášky Dr. Davida Whitakera (Veľká Británia) – spoluautora Helsinskej deklarácie
Termín konania: 29.11.2011 o 16.00 hod.
Miesto konania: Inštitút pre ďalšie vzdelávanie veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13, Košice
Organizujúce subjekty: Slovenské centrum CEEA
1. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN LP Košice
Slovenská spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny
Koordinátor: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., Slovenské centrum CEEA
Poznámka: Pozvánka
 
 
DECEMBER 2011
Nové metódy a perspektívy v medicíne
Termín konania: 12.12.2011 o 15.00 hod.
Miesto konania: Poslucháreň prof. Z. Klimu UPJŠ LF (č. 3), Trieda SNP 1
Organizujúce subjekty: Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Košice
UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta
Koordinátor: Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc., predseda Spolku lekárov v Košiciach
Poznámka: Program
 
 

Študuj na UPJŠ