Prejsť na obsah

Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov

1minút, 39sekúnd

V akademickom roku 2001/2002 bol na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), Lekárskej fakulte zavedený kreditový systém štúdia, ktorý je v súlade s Európskym systémom prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS). Kredity ECTS umožňujú na základe definovaných vzdelávacích výstupov a súvisiacej záťaže vzájomné porovnanie realizovaného štúdia, čo poskytuje študentom väčšiu flexibilitu pri výbere študijných programov. ECTS je nástrojom európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (EHEA) na zvýšenie transparentnosti vysokoškolského štúdia, ktorý umožňuje, aby kredity získané v jednej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania boli započítané do programu študovaného na inej vysokej škole.

credit-system

ECTS systém pomáha pri plánovaní, realizácii a hodnotení programov vysokoškolského vzdelávania. Je ústredným nástrojom bolonského procesu, ktorého cieľom je dosiahnuť lepšiu medzinárodnú porovnateľnosť vnútroštátnych systémov vysokoškolského vzdelávania. Pomáha študentom pri mobilite medzi krajinami, uznávaní akademických titulov a období štúdia v zahraničí.

ECTS bol zavedený vo väčšine krajín európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania ako vnútroštátny systém kreditov a jeho používanie sa neustále rozširuje. UPJŠ v Košiciach má zadefinovaný spôsob prideľovania kreditov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania ako súčasť študijného poriadku:


Študuj na UPJŠ