Prejsť na obsah

Vnútorný systém hodnotenia kvality

1minút, 24sekúnd

Vnútorný systém hodnotenia kvality na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte

V oblasti vysokoškolského vzdelávania je strategickým zámerom UPJŠ LF poskytovať kvalitné vzdelávanie opierajúce sa o výsledky aktívneho vedeckého výskumu učiteľov s cieľom pripraviť kvalitných absolventov v jednotlivých oblastiach vzdelávania dobre uplatniteľných na trhu práce bezprostredne po ukončení štúdia.

Vnútorný systém zabezpečovania a overovania kvality (VSZOK) na UPJŠ v Košiciach je v súlade so strategickými cieľmi UPJŠ a podporuje ich dosahovanie tak v rámci univerzity ako aj jej fakúlt. Systém je transparentný, flexibilný a otvorený pre sústavné zlepšovanie indikátorov hodnotenia kvality. Vnútorný systém hodnotenia kvality na lekárskej fakulte je zameraný na zviditeľňovanie zámerov a výsledkov fakulty, ako aj na vznik a posilňovanie spätnej väzby medzi zúčastnenými stranami.

Vnútorný systém zabezpečovania a overovania kvality na UPJŠ v Košiciach akceptuje Štandardy a usmernenia na zabezpečenie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG, Europeans Standards and Guidelines), štandardy deklarované Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ) a dôsledne sa usiluje o ich implementáciu. VSZOK iniciuje a podporuje zapojenie študentov, zamestnancov a zamestnávateľov do hodnotenia kvality. Kancelária pre riadenie vnútorného systému kvality administratívne koordinuje implementáciu Systému vnútorného zabezpečovania a overovania kvality v spolupráci s Radou pre vnútorné overovanie kvality (RVK) na UPJŠ v Košiciach.


Študuj na UPJŠ