UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

I. interná klinika

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel.: (+421 55) 642 3152 English version
 

Terajšia I. interná klinika vznikla spojením bývalej I. a III. internej kliniky, čím došlo ku rozšíreniu jej zamerania aj na jednotlivé subšpecializácie. Hlavné špecializačné zameranie kliniky predstavujú nasledujúce odbory: Kardiológia, gastroenterológia a hepatológia, endokrinológia a metabolizmus, reumatológia. Dôležitými odbormi, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnú činnosť kliniky sú nefrológia a angiológia.

V oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti jedným z dominantných odborov je kardiológia so zameraním na srdcové zlyhávanie (predovšetkým akútne zhoršené resp. stabilné chronické srdcové zlyhávanie), artériovú hypertenziu všetkých stupňov a etiológií, liečbu akútnych foriem koronárnej choroby srdca, ale aj jej primárnu a sekundárnu prevenciu. Klinika disponuje koronárnou a arytmologickou jednotkou s čím súvisia významné aktivity v oblasti arytmológie (vrátane kardiostimulačnej liečby). Pracovisko je súčasťou dvoch centier excelentnosti s vynikajúcou infraštruktúrou, ktorú je potrebné využiť pre čo najširší okruh pacientov vhodne implementovaným vedecko-výskumným zámerom – jeho prepojením so štandardnou liečebno-preventívnou starostlivosťou (tvorba pacientských registrov).

V reumatológii poskytuje I. interná klinika kompletné diagnostické a liečebné možnosti systémových ochorení, zameriava sa na riešenie ich komplikácií, ako postihnutia obličiek a vo vedeckovýskumnej oblasti rieši problematiku vzťahu hormónov k niektorým systémovým chorobám. Klinika je centrom pre biologickú liečbu rezistentných zápalových reumatických ochorení.

V rámci gastroenterológie klinika poskytuje kompletnú gastroenterologickú a hepatologickú diagnostiku a liečbu. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa klinika zameriava predovšetkým na problematiku motilitných porúch pažeráka, coeliakie a nešpecifických črevných zápalov, v rámci hepatológie sa venuje cirhóze pečene a jej komplikáciám, chronickým vírusovým hepatitídam a nealkoholovej steatohepatitíde. Na klinike je zriadené Centrum pre liečbu nešpecifických črevných zápalov, Centrum pre liečbu vírusových hepatitíd. Na klinike je zriadená metabolická jednotka intenzívnej starostlivosti.

V endokrinológii klinika poskytuje kompletnú diagnostiku ochorení všetkých endokrinných orgánov, diagnostiku a liečbu ochorení nadobličiek aj nad rámec východného Slovenska. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa na klinike rieši problematika nádorov nadobličiek a porúch menštruačného cyklu vo vzťahu k inzulínovej rezistencii. V spoluprácii s kardiológmi riešime výskumnú úlohu týkajúcu sa deficitu rastového hormónu v dospelosti. Klinika je jedným z 3 centier na Slovensku pre liečbu rastovým hormónom u dospelých.

V diabetológii je klinika centrom pre liečbu inzulínovými pumpami, poskytuje kompletnú starostlivosť o akútne stavy pri diabetes mellitus a v spolupráci s gynekologickou klinikou rieši problémy diabetu u gravidných žien. V oblasti vedeckovýskumnej sa klinika venuje inzulínovej rezistencii vo vzťahu k polycystickým ováriám a nádorom nadobličiek.

Ocenenia

1999 – Cena milénia udelená prezidentom Rady pre aterosklerózu Svetovej kardiologickej federácie (WHF) /prof. MUDr. Daniel Pella, PhD./

2002 – Cena za najlepšiu pôvodnú vedeckú prácu uverejnenú v časopise registrovanom v Current Contents v roku 2002 udelená UPJŠ LF /prof. MUDr. Daniel Pella, PhD./

2004 – Cena za prínos pre rozvoj International College of Cardiology (Taipei, prezident ICC) /prof. MUDr. Daniel Pella, PhD./

2008 – Pamätná medaila prof. Ponťucha - Slovenská gynekologická spoločnosť /prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc./

2008 – Čestné členstvo Slovenskej endokrinologickej spoločnosti /prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc./

2008 – Čestné členstvo Českej endokrinologickej spoločnosti /prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc./

2008 – Strieborna medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti /prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc./

2009 – Dérerova cena za prínos v internej medicíne /prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc./

2011 – Cena mesta Košice pre I. internú kliniku

2011 – 1. miesto v súťaži PhD. študentov „ Podporujeme individuality“ /MUDr. Jana Petríková/

2012 – Cena za najlepšiu publikáciu v roku 2012 udelená Slovenskou reumatologickpou spoločnosťou /doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH./

2015 – Pamätná plaketa Poľskej reumatologickej spoločnosti /prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP/

2016 – Cena Slovenskej internistickej spoločnosti /MUDr. Kamila Brúsiková, PhD./

Posledná aktualizácia: 12.04.2017