Prejsť na obsah

I. interná klinika

4minút, 29sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel.: +421 55 642 3152
Základné informácie o klinike

Terajšia I. interná klinika vznikla spojením bývalej I., II., III. internej kliniky a Kliniky telovýchovného lekárstva, čím došlo ku rozšíreniu jej zamerania aj na jednotlivé subšpecializácie. Hlavné špecializačné zameranie kliniky predstavujú nasledujúce odbory: kardiológia, gastroenterológia a hepatológia, endokrinológia a metabolizmus, reumatológia a telovýchovné lekárstvo. Dôležitými odbormi, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnú činnosť kliniky, sú nefrológia a angiológia.

V oblasti liečebno-preventívnej starostlivosti jedným z dominantných odborov je kardiológia so zameraním na srdcové zlyhávanie (predovšetkým akútne zhoršené resp. stabilné chronické srdcové zlyhávanie), artériovú hypertenziu všetkých stupňov a etiológií, liečbu akútnych foriem koronárnej choroby srdca, ale aj jej primárnu a sekundárnu prevenciu. Klinika disponuje koronárnou a arytmologickou jednotkou s čím súvisia významné aktivity v oblasti arytmológie (vrátane kardiostimulačnej liečby). Pracovisko je súčasťou dvoch centier excelentnosti s vynikajúcou infraštruktúrou, ktorú je potrebné využiť pre čo najširší okruh pacientov vhodne implementovaným vedecko-výskumným zámerom – jeho prepojením so štandardnou liečebno-preventívnou starostlivosťou (tvorba pacientskych registrov).

V reumatológii poskytuje I. interná klinika kompletné diagnostické a liečebné možnosti systémových ochorení, zameriava sa na riešenie ich komplikácií, ako postihnutia obličiek a vo vedeckovýskumnej oblasti rieši problematiku vzťahu hormónov k niektorým systémovým chorobám. Klinika je centrom pre biologickú liečbu rezistentných zápalových reumatických ochorení.

V rámci gastroenterológie klinika poskytuje kompletnú gastroenterologickú a hepatologickú diagnostiku a liečbu. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa klinika zameriava predovšetkým na problematiku cirhózy pečene a jej komplikáciám, chronickým vírusovým hepatitídam a nealkoholovej steatohepatitíde. Na klinike je zriadené Centrum pre liečbu nešpecifických črevných zápalov, Centrum pre liečbu vírusových hepatitíd. Na klinike je zriadená metabolická jednotka intenzívnej starostlivosti.

V endokrinológii klinika poskytuje kompletnú diagnostiku ochorení všetkých endokrinných žliaz, diagnostiku a liečbu ochorení nadobličiek aj nad rámec východného Slovenska. Vo vedeckovýskumnej oblasti sa na klinike rieši problematika nádorov nadobličiek. Klinika je jedným z 3 centier na Slovensku pre liečbu rastovým hormónom u dospelých.

V diabetológii je klinika centrom pre liečbu inzulínovými pumpami, poskytuje kompletnú starostlivosť o akútne stavy pri diabetes mellitus. V oblasti vedeckovýskumnej sa klinika venuje inzulínovej rezistencii vo vzťahu k nádorom nadobličiek.

Ocenenia

1999 – Cena milénia udelená prezidentom Rady pre aterosklerózu Svetovej kardiologickej federácie (WHF) /prof. MUDr. Daniel Pella, PhD./

2002 – Cena za najlepšiu pôvodnú vedeckú prácu uverejnenú v časopise registrovanom v Current Contents v roku 2002 udelená UPJŠ LF /prof. MUDr. Daniel Pella, PhD./

2004 – Cena za prínos pre rozvoj International College of Cardiology (Taipei, prezident ICC) /prof. MUDr. Daniel Pella, PhD./

2008 – Pamätná medaila prof. Ponťucha – Slovenská gynekologická spoločnosť /prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc./

2008 – Čestné členstvo Slovenskej endokrinologickej spoločnosti /prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc./

2008 – Čestné členstvo Českej endokrinologickej spoločnosti /prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc./

2009 – Dérerova cena za prínos v internej medicíne /prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc./

2011 – Cena mesta Košice pre I. internú kliniku

2011 – 1. miesto v súťaži PhD. študentov „ Podporujeme individuality“ /MUDr. Jana Petríková/

2012 – Cena Slovenskej internistickej spoločnosti /MUDr. Ľubomír Tomáš, PhD./

2012 – Cena za najlepšiu publikáciu v roku 2012 udelená Slovenskou reumatologickou spoločnosťou /doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH./

2015 – Pamätná plaketa Poľskej reumatologickej spoločnosti /prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP/

2016 – Cena Slovenskej internistickej spoločnosti /MUDr. Kamila Brúsiková, PhD./

2016 – TOP lekár Slovenska v odbore gastroenterológia /MUDr. Eduard Veseliny, PhD./

2017 – Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti /prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP/

2018 – Cena Slovenskej internistickej spoločnosti /MUDr. Štefan Sotak, PhD., MBA/

2018 – Cena poroty za najlepšiu kazuistiku na I. kazuistikách v internej medicíne a kardiológii /MUDr. Laura Gombošová, PhD./

2018 – Cena auditória za najlepšiu kazuistiku na I. kazuistikách v internej medicíne a kardiológii /MUDr. Laura Gombošová, PhD./

2019 – Cena poroty za najlepšiu kazuistiku na II. kazuistikách v internej medicíne a kardiológii /MUDr. Laura Gombošová, PhD./

2019 – Cena auditória za najlepšiu kazuistiku na II. kazuistikách v internej medicíne a kardiológii /MUDr. Laura Gombošová, PhD./

2019 – Čestné členstvo v Spolku medikov mesta Košice /MUDr. Štefan Sotak, PhD., MBA, LL.M./

2020 – Cena auditória za najlepšiu kazuistiku na III. kazuistikách v internej medicíne a kardiológii /MUDr. Jana Figurová, PhD./

2022 – Bronzová medaila Slovenskej internistickej spoločnosti /doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD./

2022 – Cena A-medi management, s. r. o. /MUDr. Štefan Sotak, PhD., MPH, EMBA, LL.M/

2022 – Cena Môj lekár Asociácie na ochranu práv pacienta /prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH/

2022 – Cena verejnosti Asociácie na ochranu práv pacienta /prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH/

Oznamy


Študuj na UPJŠ