Prejsť na obsah

História kliniky

5minút, 16sekúnd

Interná medicína v Košiciach prešla v priebehu necelých piatich desaťročí viacerými významnými organizačnými zmenami. V pôvodných 2 fakultných nemocniciach („starej“ na Rastislavovej ulici a „novej“ na Triede SNP 1) existovali celkom 4 interné kliniky a od roku 1977 aj Geriatrická klinika (FN Rastislavova). V roku 1989 nadväzujúc na vtedajšie spoločenské zmeny sa postupne menila aj štruktúra pracovísk internej medicíny. Zanikla pôvodná III. interná klinika na Triede SNP 1 a v roku 1991 na pôde bývalej Geriatrickej kliniky bola zriadená klinika s rovnakým názvom ale rozdielnou náplňou – orientovaná predovšetkým na kardiológiu a v rámci nej na arytmológiu (predovšetkým u starších, resp. geriatrických pacientov). Prednostami Geriatrickej kliniky a následne III. internej kliniky boli prof. MUDr. Gizela Matejíčková, CSc. a prof. MUDr. Jozef Pella, PhD., pod vedením ktorého nastal výrazný rozvoj arytmológie (v roku 1984 vykonaná napríklad prvá elektrická ablácia atrioventrikulárneho spojenia, ďalej prvé implantácie ICD a prvé „fyziologické“ kardiostimulácie. Ďalším prednostom kliniky sa stal prof. MUDr. Peter Mitro, PhD., ktorý na klinike pôsobil až do r. 2009 do svojho odchodu do VÚSCH. Pod jeho vedením sa klinika naďalej profilovala vo svojom dominantne kardiologickom zameraní.

Ďalším prednostom sa stal doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc., významný slovenský gastroenterológ, čo výrazne prispelo k ďalšej profilácii kliniky ako uznávaného gastroenterologického pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou. V tom čase sa I. interná klinika stala aj súčasťou Centra pre liečbu chronických vírusových hepatitíd s oblastným pôsobením (doc. MUDr. Peter Jarčuška, CSc.).

II. interná klinika, ktorej prednostom bol do roku 1991 doc. MUDr. Ján Mechír, CSc. a následne od roku 1999 až do roku 2003 prof. MUDr. Dušan Trejbal, CSc. sa profilovala predovšetkým endokrinologickým, kardiologickým a reumatologickým smerom. Pod jeho vedením tu „vyrástla“ silná generácia košického vnútorného lekárstva (v abecednom poradí: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., prof. MUDr. Peter Mitro, PhD., prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., doc. MUDr. Angela Szilasiová, CSc., prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD., doc. MUDr. Ivana Valočiková, PhD.)

V roku 2003 došlo v rámci reorganizácie pracovísk vo FNsP na Tr. SNP l ku spojeniu oboch kliník pod názvom I. interná klinika FNsP a LF UPJŠ a vytvorenia Kardiocentra vo FNsP (neskôr po presťahovaní do samostatných priestorov VÚSCH, a. s., Košice) a prednostkou kliniky sa stala prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc. V tom čase sa od kliniky oddelilo aj dialyzačné stredisko. Pod vedením prof. MUDr. I. Lazúrovej, CSc. poskytovala klinika komplexnú liečebno-preventívnu a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti gastroenterológie a hepatológie. Na klinike bolo zriadené centrum pre liečbu nešpecifických zápalov, vrátane biologickej liečby, Centrum pre liečbu vírusových hepatitíd a klinika sa stala aj indikačným centrom pre zaraďovanie pacientov na čakaciu listinu pre transplantáciu pečene. V rámci endokrinológie bola na klinike poskytovaná kompletná diagnostika endokrinopatií často presahujúca rámec východoslovenského regiónu. Klinika je aj jedným z 3 centier na Slovensku pre liečbu rastovým hormónom v dospelosti. V rámci diabetológie je klinika centrom pre liečbu inzulínovými pumpami a v oblasti reumatológie poskytuje odbornú liečebnú starostlivosť aj biologickú liečbu vo východoslovenskom regióne u rezistentných zápalových reumatických ochorení a akútnych stavov.

K ďalším organizačným zmenám na III. internej klinike došlo 15.06.2009, kedy bola k nej pričlenená Klinika preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva v tom čase vedená prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD. Toto pracovisko s históriou siahajúce až do akademického roku 1949/1950 (Ústav telovýchovného lekárstva, neskôr Klinika telovýchovného lekárstva) zaznamenalo najväčší rozmach pod vedením prof. MUDr. Branislava Bohuša, CSc., ktorý sa stal jeho prednostom v roku 1986 a v tejto funkcii pôsobil až do roku 2006. Starostlivosť o zdravie športovcov bola zvýraznená zriadením Centra preventívnej a športovej medicíny, ktorého vedúcim sa stal prof. MUDr. Daniel Pella. PhD. a jeho zástupcom MUDr. Miloslav Klíma, kedy došlo ku významnej modernizácii pracoviska. Až doposiaľ kolektív každoročne zabezpečuje po zdravotnej stránke mnoho významných medzinárodných športových podujatí, okrem iných aj najstarší európsky Medzinárodný maratón mieru v Košiciach (medzi najaktívnejších v tomto smere možno zaradiť prof. MUDr. Branislava Bohuša, CSc., MUDr. Jarmilu Platovú, MUDr. Jozefa Saba). Klinika zabezpečovala i ďalšie vytrvalostné behy ako bol napríklad Medzinárodný non-stop Beh družby Wuppertal – Košice, majstrovstvá sveta v polmaratóne a aktívne spolupracovala tiež s viacerými medzinárodnými zdravotníckymi organizáciami zabezpečujúcimi organizovanie vytrvalostných behov.

III. interná klinika sa 1.1.2010 presťahovala na Triedu SNP 1, kde bola následne dobudovaná aj Koronárna a arytmologická jednotka a uskutočnené viaceré organizačné zmeny, ktoré pokračovali v roku 2012 vznikom novej I. internej klinika v rámci organizačných zmien na klinických pracoviskách UN LP na Triede SNP l. De jure došlo ku zrušeniu III. internej kliniky, de facto došlo však ku zlúčeniu bývalej I. a III. internej kliniky.

Súčasným prednostom je prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP.

I. interná klinika (rovnako tak aj bývalá III. interná klinika, kde prebiehal aj projekt EÚ PROBIO) je od roku 2008 súčasťou Centra excelentnosti pre výskum aterosklerózy a mnohí jej pracovníci patria medzi investigátorov projektu CEVA I a II. Je garantom akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania v odbore vnútorné lekárstvo a endokrinológia a participuje na postgraduálnom vzdelávaní v odbore kardiológia


Študuj na UPJŠ