Prejsť na obsah

História kliniky

3minút, 6sekúnd

Kožné oddelenie nemocnice v Košiciach vzniklo v r. 1925. Primárom sa stal MUDr. A. Měska. Bol mimoriadne činný v rôznych spolkoch, často publikoval a bol členom zahraničných spoločností. Po zriadení Lekárskej fakulty v Košiciach, ako pobočky LF UK v Bratislave, v roku 1948 dostalo kožné oddelenie štatút kožnej kliniky. Jej prednostom sa stal prof. MUDr. Eugen Malý, DrSc.

Počas jeho pôsobenia mala klinika histologické laboratórium, alergologické a mykologické laboratórium, rőntgenologické laboratórium, antivenerické laboratórium a pracovné lekárstvo. Mykologické laboratórium vzniklo v r. 1956, jeho vedúcim bol doc. MUDr. Milan Kachnič, CSc. Hlavnou pracovnou náplňou bola liečba pohlavných chorôb, eradikácia antraxu, epidemiológia a liečba dermatomykóz, diagnostika a liečba potravinovej, liekovej a kontaktnej alergie.

V roku 1959 vznikla v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika a v rámci Lekárskej fakulty samostatná Kožná klinika. Prvým prednostom sa stal prof. MUDr. Eugen Malý, DrSc. spolupracovník prof. MUDr. Trégera, CSc. a prof. MUDr. Ladislava Chmela, DrSc. z Bratislavy. prof. MUDr. E. Malý, DrSc. a MUDr. E. Štammová, CSc. sa významne podielali na vybudovaní modernej sérologickej diagnostiky syfilisu a vybudovaní Laboratória pre diagnostiku syfilisu – TPI laboratórium. Podieľal sa na rozvoji onkodermatológie a s ňou spojenou histopatológiou. Doc. MUDr. M. Kachnič, CSc. rozvíjal humánnu mykológiu od r. 1956, doc. MUDr. M. Šak, CSc. choroby z povolania, prof. MUDr. J. Uhrík, CSc. diagnostické postupy a liečbu vredov predkolení. Zriadenie fakulty a dermatovenerologickej kliniky významne pomohlo k rozvoju dermatovenerológie v teréne východnej časti Slovenska.

V r. 1975 sa stal prednostom prof. MUDr. Július Uhrík, CSc. Pracovné zameranie bolo hlavne na rozvoj diagnostiky a liečby vredov predkolenia a onkodermatológie. V roku 1981 sa dokončila výstavba novej Fakultnej nemocnice a prof. MUDr. J. Uhrík, CSc. sa významne podieľal na získaní nových priestorov. Tak sa vytvorili vhodné priestorové podmienky pre rozšírenie laboratórneho traktu s možnosťou rozvoja imunoalergologických a imunohistologických metód diagnostiky autoimunitných kožných chorôb.

Po jeho odchode do dôchodku bol v rokoch 1989-91 prednostom doc. MUDr. František Héjj, CSc. a od roku 1991 doc. MUDr. Darina Jarčušková, CSc. po konkurznom konaní. Za jej pôsobenia sa rozšírila paleta diagnostických a terapeutických metód v angiológii. Zlepšilo sa prístrojové vybavenie fyzikálnej terapie, zaviedli sa nové špecializované ambulancie.

V r. 2000 po konkurznom konaní sa prednostkou kliniky stala prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD. Za jej pôsobenia sa rozvíja imunohistologická diagnostika autoimúnnych bulóznych dermatóz a systémových ochorení spojiva, diagnostika a liečba liekovej a hmyzej alergie. Klinika je centrom pre biologickú liečbu psoriázy, ako aj centrom pre imunomodulačnú a fotodynamickú liečbu bazocelulárnych karcinómov a aktinických keratóz. Rozšírila sa paleta špecializovaných ambulancií:
– Medziklinická a príjmová ambulancia
– Poradňa pre kožné choroby z povolania
– Poradňa pre psoriázu
– Detská dermatologická poradňa
– Poradňa pre atopickú dermatitídu
– Alergiologická poradňa
– Angiologická poradňa
– Mykologická poradňa
– Poradňa pre pohlavne prenosné choroby – STD
– Krajské konzultácie závažných dermatóz
– Imunologická poradňa
– Dermatoskopické digitálne vyšetrenie a excízie znamienok
– Fotodynamická liečba nemelanómovej rakoviny kože
– Ambulancia fyzikálnej terapie
– Biologická liečba psoriázy
– Kozmetologická poradňa
– Medziklinická a konziliárna ambulancia


Študuj na UPJŠ