Prejsť na obsah

Výskum

1minút, 4sekúnd

Výskumné zámery vedeckovýskumnej činnosti nadväzujú na dlhodobý trend rozvoja vedného odboru. Vedeckovýskumná činnosť kliniky je zameraná na imunohistologickú diagnostiku autoimunitných bulóznych dermatóz, systémových ochorení spojiva, alopécií, v oblasti alergológie je vedeckovýskumná činnosť kliniky zameraná na diagnostiku alergie na lieky, hmyz a potraviny. Zvláštna pozornosť sa venuje diagnostike prekanceróz a karcinómov kože a ich preventívnym opatreniam, diagnostike sexuálne prenosných ochorení . Klinika je centrom biologickej liečby psoriázy a karcinómov kože a zároveň je školiacim pracoviskom špecializačného vzdelávania v odbore dermatovenerológia.

Najväčším úspechom a prínosom na Klinike dermatovenerológie za posledné roky je:
– imunohistologické vyšetrenie kože u autoimúnnych dermatóz a ochorení spojivového tkaniva
– detekcia autoprotilátok zo séra pacientov titračne u autoimúnnych dermatóz a ochorení spojivového tkaniva
– diagnostika a liečba potravinovej alergie
– diagnostika a liečba alergie na hmyz
– diagnostika liekovej alergie
– vyšetrenia prekanceróz a karcinómov kože dermatoskopom, videodermatoskopom
– fotodynamická liečba bazocelulárneho karcinómu a aktinických keratóz
– fototerapia a fotochemoterapia
– biologická liečba ťažkých foriem psoriázy


Študuj na UPJŠ