Prejsť na obsah

Projekty

0minút, 42sekúnd

Výskumné projekty riešené klinikou

Joint iniciative WHO -ICD-ICF Joint Use Initiative expert contributors (doc. MUDr. P. Takáč, PhD. a MUDr. A. Kubincová, PhD.)

APVV Centrum komplexnej rehabilitácie chorôb srdca a ciev zaregistrovaného dňa 1.4.2009 pod číslom SUSPP-0011-09

Medzinárodný projekt Partnerstvá Leonardo da Vinci: „Zavádzanie štandardov maximálnej medicínskej starostlivosti u pacientov s dedičnými deficitom Alfa-1 antitrypsínu v strednej a východnej Európe“. V spolupráci s Klinikou pneumonológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP, MUDr. A. Kubincová, PhD.

Projekty zo štrukturálnych fondov EÚ

Operačný program: Výskum a vývoj- Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ v Košiciach, kód výzvy: OPVaV-2009/5.1/03-SORO, kód projektu: Inov. IKT,kód ITMS 26250120040


Študuj na UPJŠ