UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Rastislavova 43, 041 90 Košice, fax: (+421 55) 615 2109 English version
 

Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UPJŠ LF a UNLP je klinickým pracoviskom, ktoré slúži na pregraduálnu výučbu poslucháčov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a fyzioterapie. V oblasti postgraduálnej prípravy je akreditovaným pracoviskom v špecializačnej príprave pre lekárov v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia a fyzioterapeutov v odbore fyzioterapia porúch CNS.

V oblasti vedecko-výskumnej sa klinika zameriava na problematiku komprehenzívnej kardiorehabilitácie, rehabilitácie pľúcnych ochorení, karcinóm prsníka, problematiku vertebrogénnych ochorení. Skúma možnosti modifikácie variability srdcovej frekvencie nefarmakologickými postupmi. Spolupracuje s expertmi Svetovej zdravotníckej organizácii na funkčnej klasifikácii poúrazových stavov.

V oblasti zdravotníckej klinika poskytuje komplexnú ambulantnú aj lôžkovú fyziatricko- rehabilitačnú starostlivosť predovšetkým pacientom s ochoreniami pohybového aparátu, centrálneho a periférneho nervového systému, u poúrazových stavov, po amputáciách, a po náhradách kĺbov.

Oznamy -  NOVÉ 

Posledná aktualizácia: 29.04.2020