Prejsť na obsah

Výučba

0minút, 47sekúnd

Oznamy pre študentov súvisiace s dištančnou formou výučby

Pri dištančnej forme štúdia študent je povinný sledovať:
1. web kliniky FBLR, kde budú zverejnené témy prednášok a cvičení a odporúčaná literatúra, oznamy pre študentov. Témy prednášok si študent naštuduje formou samoštúdia.
2. študent je povinný sledovať aj AiS prostredníctvom ktorého budú zadávané témy prednášok a cvičení a formy ich spracovania a kontroly na elektronickej nástenke predmetu.

Praktická časť: priebežné preverovanie vedomostí podľa pokynov vyučujúceho (seminárne práce, rozbor kazuistík, prípadne ďalšie )- podľa rozvrhu cvičení : 1x týždenne, alebo podľa rozvrhu 1x za 2 týždne, pri blokovej forme štúdia denne. Študent sa hodnotí známkou A až E , prípadne Fx.

Prílohy

File File size
pdf Ucebne-pomocky 1 MB

Študuj na UPJŠ