Prejsť na obsah

Klinika hematológie a onkohematológie

1minút, 44sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, fax: 640 4426 English version
 

Klinika hematológie a onkohematologie (KHaOH) je centrum pre diagnostiku a liečbu ochorení krvi, krvotvorných orgánov a lymfatického systému. Na klinike je zriadená Jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti so zabezpečeným semisterilným režimom.

KHaOH poskytuje kompletnú diagnostiku a liečbu chorým s akútnymi a chronickými leukémiami, lymfómami, autoimunitnými hematologickými ochoreniami, poruchami zrážania krvi, ako aj chorým s myelodysplastickým syndrómom a myeloproliferáciami aj nad rámec východného Slovenska.

Súčasťou KHaOH je Transplantačné centrum, ktoré má od roku 2006 štatút centra EBMT (European Bone Marrow Transplantation), kde sa vykonávajú autológne transplantácie krvotvorných buniek u hematologických malignít a autoimunitných ochorení.

V spolupráci so Združenou tkanivovou bankou (ZTB) sa klinika zaoberá v rámci transplantčného programu aj metódami čistenia autológnych štepov, ich kultiváciou a amplifikáciou.

KHaOH je jedným z troch centier v SR s možnosťou poskytovania nadštandardnej liečebnej starostlivosti v rámci hematológie. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa KHaOH zameriava na hodnotenie nových (molekulových) prognostických ukazovateľov u chorých s myelómom významných pre včasnú diagnostiku a cielenú liečbu.

Súčasťou vedecko-výskumnej činnosti je aj sledovanie ukazovateľov mnohopočetnej liekovej rezistencie u chorých s akútnymi leukémiami a možnosti jej ovplyvnenia, ako aj hodnotenie ukazovateľov febrilnej neutropénie u imunokompromitovaných pacientov v období postcytostatickej neutropénie a možnosti profylaxie invazívnych mykóz.

V rámci medzinárodnej spolupráce je KHaOH súčasťou grantových vedeckých projektov s možnosťou aplikácie nových chemoterapeutických režimov v rámci medzinárodných klinických štúdií. KHaOH sa podieľa na príprave Európskych quidelines pre diagnostiku a liečbu niektorých hematologických malignít.


Študuj na UPJŠ