Prejsť na obsah

História kliniky

3minút, 27sekúnd

História košickej psychiatrie začína príchodom prof. MUDr. Jaroslav Stuchlíka, ktorý z pôvodne 25 postelí, určených na liečbu choromyseľných v košickej Mestskej nemocnici na Sennom trhu v roku 1919 vytvoril ústav, ktorému od roku 1921 prináležala celá budova a ponímala oddelenia neurologické, otvorené oddelenie psychiatrické a zatvorené oddelenie pre choromyseľných s celkovou kapacitou 200 postelí, a bol tak najväčším ústavom z ôsmich primariátov v novovzniknutej Štátnej nemocnici v roku 1924.

Od roku 1938 sa jeho nástupcom stáva prof. MUDr. Zoltán Klimo, ktorý po vzniku Maďarskej republiky rád prechádza do Martina, kde vedie Neuro-psychiatrické oddelenie, ale po skončení II. svetovej vojny r. 1945 opäť preberá vedenie neurologicko-psychiatrického oddelenia v Košiciach. V roku 1948 vznikom Lekárskej fakulty sa stáva prvým prednostom Psychiatrickej kliniky. Odborný záber prof. Klimu bol široký a dôsledne vychádzal z princípu neoddeliteľnosti duševnej činnosti od činnosti nervovej a presadzoval pojem nervovopsychické, a nie psychické poruchy. Teoreticky sa zaoberal otázkami vedomia a neurofyziologických súvislostí psychických dejov. Významnými boli jeho učebné texty, ale aj osvetové práce.

Jeho následník, doc. MUDr. Jozef Medvecký, CSc. viedol kliniku od roku 1972 do r. 1987.Je na mieste pripomenúť, že to bolo obdobie politickej „normalizácie“, predsa však sa odbor psychiatria neuzatváral pred aktuálnymi trendmi. Jeho odborný záujem patril problematike popôrodných psychóz, psychoendokrinológii, reagoval i na otázky závislostí a forenznej psychiatrie. Počas jeho pôsobenia sa na klinike zabezpečovala komplexná biologická a psychofarmakologická liečba, ako aj liečba psychoterapeutická (v roku 1972 bola otvorená prvá psychoterapeutická komunita na Slovensku). Zriadilo sa samostatné Detské psychiatrické oddelenie s pôsobnosťou pre celý východoslovenský región pod vedením MUDr. Oľgy Andrašinovej.

Súbežne sa rozvíjala aj klinická psychológia, Doc. PhDr. Andrej Stančák,CSc. vyškolil psychologický tím schopný kompetentne prispievať k diagnostickému, terapeutickému i pedagogickému zameraniu kliniky.

V roku 1987 preberá vedenie Psychiatrickej kliniky prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc. Intenzívne sa venoval problematike neurotických ochorení, viacerým koncepčným teoretickým problémom odboru, najmä otázkam hypochondrie a otázke ponímania vedomia. Hodnotné a aktuálne sú jeho príspevky v spoločensky aktuálnej téme násilia. Spolu s pracovným kolektívom pripravil prvú pôvodnú učebnicu „Psychiatria“ (Osveta, Martin, 1993), je spoluautorom knižnej publikácie „Psychofarmaká v nepsychiatrickej indikácii“. Klinika v roku 1990 opustila priestory vtedy už nevyhovujúcej historickej budovy a presťahovala sa do nových priestorov v areáli FNsP na tr. SNP 1. Súčasne sa zriadilo samostatné Psychiatrické oddelenie v rámci FNsP na Rastislavovej ulici a prevádzka Linky nádeje, telefonickej prvej pomoci pre ľudí v psychickej tiesni.

V rokoch 2003 – 2011, pod vedením nástupkyne prof. Kafku, MUDr. Evy Pálovej, PhD., sa ťažisko práce sústredilo na komplexnú starostlivosť o duševne chorých v modernom ponímaní. Významné boli jej odborné príspevky k diagnostike a liečbe úzkostných porúch, najmä obsedantne-kompulzívnej poruchy. Pracovisko obohatila o nové oddelenia, Denný psychiatrický stacionár a Adolescentné oddelenie a špecializované ambulancie: gerontopsychiatrická, adiktologická, ambulancia pre úzkostné poruchy. K aktivitám kliniky sa pridružili aj socioterapeutické klubové činnosti určené pre pacientov s chronicky handicapujúcimi psychickými ochoreniami (psychózy, OCD, závislosti). V roku 2005 sa na Psychiatrickom oddelení na Rastislavovej ulici zriaďuje II. psychiatrická klinika, ktorú od jej vzniku vedie doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD., odchovanec prof. Kafku.

V rokoch 2011-2012 viedol pôvodné klinické pracovisko – I. psychiatrickú kliniku MUDr. Jozef Dragašek, PhD., ktorý rozšíril jej výskumné aktivity v oblasti neurofyziológie schizofrénnych porúch a nefarmakologickej biologickej liečby. V tomto období klinika aktívne budovala vlastné elektrofyziologické laboratórium a laboratórium bioelektromagnetizmu, ktoré je súčasťou Centra excelentnosti pre využitie elektromagnetických polí v medicíne.


Študuj na UPJŠ