Prejsť na obsah

Výskum na klinike

0minút, 45sekúnd

Pracoviská kliniky sa zaoberajú rozvojom nových vyšetrovacích rádiologických metód v oblasti kontrastnej ultrasonografie, špecializovaných perfúznych CT vyšetrení a MR vyšetrení využívajúcich 3T MR prístroj v oblasti gastroenterológie, onkorádiológie a chirurgie.

Na klinike prebieha vývoj a výskum nových nevaskulárnych intervenčných metód a postupov v oblasti hepatológie a onkológie.

Klinika spolupracuje s pracoviskami Technickej univerzity v Košiciach a s Fakultou zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity. Podieľa sa na výuke rádiologických technikov Strednej zdravotnej školy Moyzesova 17 v Košiciach.

Z diapeutických angiografických výkonov je to zavádzanie do praxe nových metodík endovaskulárnej liečby intrakraniálnych cievnych malformácií, intrakraniálnych aneuryziem, durálnych A-V fistúl a náhlych ischemických cievnych mozgových príhod.


Študuj na UPJŠ