Prejsť na obsah

História kliniky

5minút, 30sekúnd

Podľa Zákona č.191/48 Zb., bola zriadená v Košiciach začiatkom študijného roku 1948/49 pobočka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave – a v jej štruktúre vzniká aj Stomatologická klinika. Jej samostatná prevádzka sa začala 21.2.1949 v priestoroch bývalej štátnej nemocnice v Košiciach na Rastislavovej ulici. Jej vedením bol poverený v tom období asistent, neskôr docent a potom prof. MUDr. Arnošt Ružička, DrSc.

Postupom času priestory fakultnej nemocnice na Rastislavovej ulici nepostačovali pre zabezpečení potrieb zdravotnej starostlivosti a rozsahu výučby študentov lekárskej fakulty, a preto vďaka pochopeniu situácie a úzkej spolupráce zodpovedných predstaviteľov FN v Košiciach, Lekárskej fakulty UPJŠ, vedenia UPJŠ a maximálnej podpore štátnych orgánov sa začala v r. 1966 realizácia výstavby nového komplexu Fakultnej nemocnice s poliklinikou a Lekárskej fakulty UPJŠ, na Tr.SNP.

Prvým dokončeným objektom bola 7-poschodová budova polikliniky dospelých, kde v takmer polovici bola umiestnená označením najprv II. časť Stomatologickej kliniky. Táto začala plniť svoju funkciu výučbovej základne LF a liečebno–preventívnej bázy pre ambulantných pacientov od 1.mája 1974. Na toto novozriadené pracovisko prešla časť pracovníkov z radov učiteľov, lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov z pôvodnej kliniky.

Novozriadená klinika bola postavená do tzv. boxového systému a mala 42 zubných súprav s kreslami a slúžila rovnako pre výučbový proces ako aj pre liečebno-preventívnu činnosť. Svojou architektúrou a systémom zabezpečenia práce znamenala v tomto období najmodernejšie pracovisko v celej bývalej československej republike. Okrem prevádzkových priestorov pracovisko malo aj histologické laboratórium pre tvrdé zubné tkanivá, fantomáreň s kapacitou pre 22 študijno-pracovných miest a zubno-technické laboratórium s kapacitou 32 pracovných miest zubných technikov. Klinika poskytovala primárnu liečebno-preventívnu starostlivosť pre spádovú oblasť Košice – Nové Mesto pre 85 tisícový spád obyvateľstva a v nadstavbovej špecializačnej starostlivosti pre celý Východoslovenský kraj. Ku klinike boli pričlenené aj pedostomatologické ambulancie na základných školách sídliska Terasa. V priebehu 4-5 rokov od uvedenia do prevádzky mala klinika asi 170 zamestnancov.

V roku 1977 sa pracovisko stáva samostatnou klinikou, je odčlenené od materského pracoviska a dekrétom ministerstva zdravotníctva vzniká I. Stomatologická klinika. Jej prvým prednostom bol menovaný doc. MUDr. Eugen Ďurovič, DrSc., ktorý túto funkciu zastával až do konca júla 1993.

Počas tohto obdobia pracovisko zaznamenalo veľký rozvoj nielen v poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti, ale najmä vedecko-výskumnej a vzdelávacej. Pracovníci kliniky sa od začiatku plnom rozsahu zapájali do vedecko-výskumnej činnosti a začali riešiť rezortné a fakultné výskumné úlohy. Ich závermi bolo úspešne obhájených 15 kandidátskych dizertačných prác, 4 habilitačné práce (Ďurovič – 1975, Ružičková – 1976, Haverla – 1977, Markovská – 1991, Kotráň – 1991) a 1 doktorská dizertačná práca – Ďurovič,1990.

Lekári a učitelia kliniky absolvovali okrem atestácie zo stomatológie 1.stupňa aj atestácie 2. stupňa alebo nadstavbové atestácie v počte 22. Pracovníci kliniky sa zapájali aj do postgraduálnej prípravy lekárov a sestier . V spolupráci s IVZ Bratislava sa jednotlivé oddelenia a ich lekári (parodontológie, čeľustnej ortopédie, protetiky a stomatochirurgie) podieľali na príprave lekárov a sestier na nadstavbové atestácie, najmä pracovníkov z Východoslovenského kraja. Pedostomatologické oddelenie 1. Stomatologickej kliniky bolo celoslovenských školiacim pracoviskom v tomto odbore.

Pracovisko zaviedlo množstvo diagnostických a terapeutických postupov do praxe. Tieto aktivity odrážala vysoká publikačná a prednášková aktivita pracovníkov kliniky.

Od 1.8.1993 sa prednostom kliniky stal doc. MUDr. D. Beluš, CSc.

Od 1.10.2003 do 30.6.2015 bola prednostkou kliniky prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. V čase od 1.7.2015 do 14.2.2017 bol poverený vedením kliniky MUDr. Stanislav Andrejko, PhD. Od 15.02.2017 do 28.02. 2019 bola prednostkou kliniky MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD.

Od 1.3.2019 zastáva funkciu prednostky kliniky doc. MUDr. Silvia Timková, PhD.

Výučba študentov stomatológie na klinike predstavovala významnú časť práce v príprave budúcich stomatológov. Okrem študentov slovenskej a českej národnosti vychovala klinika v období 1977 -1989 veľký počet študentov – štátnych štipendistov študujúcich v slovenskom jazyku z krajín : Kolumbia, Mozambik, Peru, Etiópia, Laos, Sudán, Palestína, Sýria, Nemecko a Poľsko, ktorí študovali ako štátni štipendisti svojich krajín.

Významným obdobím je akademický rok 1992/93, odkedy na LF UPJŠ a tým aj na našej klinike začali študovať prví zahraniční študenti v anglickom jazyku. Prví traja absolventi tohto štúdia ukončili štúdium stomatológie (Dentistry) v akademickom roku 1996/97. Od tohto roku sa významne rozšíril počet zahraničných študentov – samoplatcov študujúcich v anglickom jazyku – Saudská Arábia, Egypt, Irán, Kuvajt, Jordánsko, Grécko, Izrael, Taliansko, Cyprus, Etiópia, Omán, Poľsko, Nemecko, Švédsko, Fínsko, V.Británia.

Od akademického r.1992/93 sa pôvodné 5-ročné štúdium stomatológie mení na 6-ročné štúdium stomatológie: dôvodom je skvalitnenie praktickej výučby v súvislosti s odštátnením primárnej zdravotnej starostlivosti. Do výučby boli zaradené predmety preventívna stomatológia, stomatologická rádiodiagnostika.

Obdobie r. 1994 a neskôr r.1996 možno nazvať čiernym obdobím kliniky, keď z priestorovej kapacity pracoviska bolo odčlenených 11 ambulancií, ktoré boli sprivatizované. Týmto sa veľmi redukovali najmä výučbové kapacity kliniky a dochádzalo k mnohým najmä ekonomických problémom.

V súvislosti s prípravami pre vstup do EU bola Slovenská republika v r. 2002 povinná v zmysle smerníc pre ekvivalenciu regulovaných povolaní zmeniť pregraduálne vzdelávanie stomatológie . Hlavné zmeny:

– názvu študijného programu na Zubné lekárstvo
– titulu absolventa na MDDr. – Medicinae Dentalis Doctor
– názvu povolania na zubný lekár.
– obsahu kurikula, v ktorom 60% výučbových hodín sú predmety zubného lekárstva,
– počtu klinických praktík, kde študent ošetruje pacienta je zvýšený na 1500 hodín priamej činnosti v ústnej dutine pacienta a študijný program má celkovo 5500 hodín.
– Podľa Smernice EU prví absolventi ukončili toto štúdium v akademickom roku 2008/09.

 


Študuj na UPJŠ