Prejsť na obsah

Podujatia

7minút, 0sekúnd

Anatomická stratifikácia II

Dňa 28.1.2019 sa uskutočnila tohto roku v poradí druhá prednáška MUDr. Maxima Stošeka (Prešov) v rámci projektu Anatomická stratifikácia pre študentov 6. ZL. Pozvaní boli aj študenti z nižších ročníkov. Študenti, ktorí majú záujem ďalej sa tejto metodike venovať majú možnosť pracovať touto technikou na praktických cvičeniach a budú môcť sa zúčastniť intenzívneho kurzu v Tatranskej Polianke. Touto cestou vyjadrujeme v mene kliniky aj všetkých študentov poďakovanie dr. Stošekovi.


Teoreticko-praktické školenie GC – kompozit Gaenial

Dňa 7.11.2018 sa v priestoroch I. stomatologickej kliniky UPJŠ LF pre študentov 6. ročníka, absolvujúcich blok terapeutického zubného lekárstva konalo teoreticko-praktické školenie firmy GC EEO Slovakia pod vedením Mgr. Petra Rebroša, MHA a Ing. Renáty Ihnátovej.

Ešte pred samotným školením všetkých zúčastnených privítala pani prednostka MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD., MHA a zaželala im, aby si z predmetného školenia odniesli čo najviac teoretických vedomostí a praktických skúseností.

V úvode kurzu nás pani Ing. Ihnátová v teoretickej časti oboznámila so širokým portfóliom produktov firmy GC, ako aj históriou a filozofiou tejto spoločnosti. Firma GC kladie vysoký dôraz na komunikáciu medzi spotrebiteľmi, zubnými lekármi a technikmi a výskumníkmi, čo vedie k neustálemu skvalitňovaniu a vývoju ďalších druhov materiálov. V prednáške sa študenti postupne oboznámili s produktami, ktoré sa používajú v prevencii, výplňovej terapii, endodoncii, protetike a v zubo-technickom laboratóriu. Po prednáške nasledovala krátka diskusia k danej problematike.

Po tejto úvodnej časti, nasledovalo praktické školenie pod vedením Mgr. Rebroša. Zvolila sa priama technika dostavby horného stredného rezáka pomocou silikónového kľúča. Ako kompozitný materiál bol zvolený produkt GC Gaenial, pre jeho vynikajúce optické vlastnosti a jednoduchú manipuláciu. Každý z prítomných pracoval samostatne na vlastnom modely a jednotlivé kroky boli kontinuálne manifestované lektorom. Na konci školenia prebehlo vyhodnotenie vytvorených prác a najlepší zo študentov, bol odmenený vecnou cenou od firmy GC. Školenie sa nieslo v priateľskom duchu a prebehlo na vysokej úrovni presne v duchu filozofie firmy GC.

MDDr. Juliana Göbl, PhD.


Anatomická stratifikácia I

Prvá prednáška MUDr. M. Stošeka v akademickom roku 2018/19 pre študentov 6.ročníka.
Aj v tomto akademickom roku pokračujeme s úspešným projektom Anatomickej stratifikácie pre študentov 6. ročníka. Témou prvej prednášky bolo oboznámenie študentov s celým programom Anatomickej stratifikácie, kde najlepších 16 študentov bude mať možnosť sa zúčastniť jeho praktického školenia. Víťaz bude mať možnosť sa zúčastniť finále na Univerzite v Talianskom Chieti, kde môže vyhrať 3 mesačnú stáž na tejto prestížnej univerzite. Na prvej prednáške Dr. M. Stošek vysvetľoval základné optické vlastnosti materiálu Enamel, silikónový kľúč a široké možnosti kompozitov na príkladoch z vlastnej praxe. Pre študentov bola prvá prednáška nielen poučná, ale hlavne motivujúca do ich budúcej praxe po skončení štúdia na našej univerzite.


Prednáška Dr. Milana Lehotského

Dňa 20.9.2018 sa vďaka spolupráci Slovenského spolku študentov zubného lekárstva a Dr. Milana Lehotského uskutočnila na I. stomatologickej klinike LF UPJŠ v Košiciach prednáška z cyklu Dental Topics spojená s praktickým kurzom, ktorej témou boli kompozitné výplňové materiály. Dr. Lehotský najprv previedol študentov teoretickou časťou, kde sa venoval využitiu nanokompozitných materiálov a rozdielom medzi nimi. V praktickej časti kurzu študenti zúžitkovali nadobudnuté informácie o vrstvení kompozitných materiálov, pričom kládli výnimočný dôraz na estetiku.


Košické stomatologické dni

Program 11.4. – 12.4.2018


Medikom prednášala Dr. Miona Jovanovič

I. stomatologická klinika zorganizovala vo štvrtok 5. apríla 2018 pre študentov zubného lekárstva prednášky zahraničnej prednášajúcej Dr. Miony Jovanovič v spolupráci s firmou Vivadent Ivoclar. Prednáška vznikla na základe pozitívnych skúseností študentov z predchádzajúcej návštevy teoreticko–praktického kurzu v školiacom centre International Center for Dental Education (ICDE) v júni minulého roka vo Viedni, ktorý viedla Miona Jovanovič. Medici mali možnosť vyskúšať v špičkovom tréningovom centre firmy Ivoclar – Vivadent moderné spôsoby a postupy estetického zubného lekárstva. Pobyt v sa stretol s veľkým úspechom a študenti sa vrátili plní nadšenia a nových skúseností.
„Na základe tejto skúsenosti a spolupráce vznikla myšlienka prezentovať skúsenosti doktorky Jovanovič priamo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach formou prednášok v anglickom jazyku. Dopoludňajšia bola zameraná na bielenie zubov a nosnou témou popoludňajšej boli moderné metódy v protetickom zubnom lekárstve. Obe boli veľmi aktuálne a prínosné a stretli sa s veľkou odozvou predovšetkým u zahraničných študentov,“ hovorí prednostka I. stomatologickej kliniky UPJŠ LF a UNLP MUDr. Vladimíra Schwartzová, PhD.


Novosti v preventívnom zubnom lekárstve

Dňa 8.12.2017 sa uskutočnil seminár s názornými prezentáciami na tému Novosti v preventívnom zubnom lekárstve pre študentov 3. ročníka zubného lekárstva. Podujatie organizovala I. stomatologická klinika UPJŠ v spolupráci s firmou Elmex-Colgate. Podujatie pomohlo doplniť nové poznatky v odbore Preventívne zubné lekárstvo.


Nové odtlačkové materiály a techniky, Práca s FRC čápmi

Naša klinika dňa 18.10.2017 v spolupráci s firmou 3M a dňa 26.10. 2017 v spolupráci s firmou Kerr zorganizovala odborné semináre spojené s workshopmi na tému Nové odtlačkové materiály a techniky, a Práca s FRC čápmi.
Študenti aj učitelia tak mali možnosť si doplniť najnovšie poznatky aj praktické skúsenosti v daných oblastiach.


Workshop fazety od A po Z

Dňa 22.6.2017 Slovenský spolok študentov zubného lekárstva a I. stomatologická klinika UPJŠ LF zorganizovali workshop na tému Preparácia na fazety od A po Z pod vedením školiteľa z Portugalska Dr. Ruia Falacha.
Študenti mali najskôr teoretickú časť a potom nasledovala praktická časť. Workshop bol študentami a školiteľom veľmi pekne a názorne zorganizovaný, pripravený a určite doplní vedomosti a zvýši úroveň našich študentov. Celý workshop prebiehal v angličtine a zúčastnili sa ho aj bratislavskí študenti zubného lekárstva a aj zahraniční študenti na stáži.
I. stomatologická klinika ďakuje študentom Slovenského spolku zubného lekárstva za veľmi dobrú a príkladnú organizáciu a spoluprácu.


 

Naši medici účastníkmi kurzu v ICDE vo Viedni

V dňoch 15. a 16. mája 2017 sa prominentní študenti piateho a šiesteho ročníka zubného lekárstva našej fakulty zúčastnili teoreticko–praktického kurzu v školiacom centre International Center for Dental Education (ICDE) vo Viedni, kde si mali možnosť vyskúšať moderné spôsoby a postupy estetického zubného lekárstva pod vedením renomovaných školiteľov. Pobyt v najmodernejšom tréningovom centre firmy Ivoclar – Vivadent sa stretol s veľkým úspechom a študenti sa vrátili plní nadšenia a nových skúseností. Zadosťučinením pre ich pedagógov bola pozitívna odozva zo strany zahraničných lektorov o vysokej erudovanosti študentov zubného lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.


 

Organizované akcie


Študuj na UPJŠ