Prejsť na obsah

História kliniky

1minút, 36sekúnd

Infekčné oddelenie s osobitným primariátom bolo vytvorené v Košiciach prvýkrát v roku 1945 pri internom oddelení. V roku 1949 sa uskutočnila novostavba samostatného infekčného oddelenia s počtom 50 postelí. Jeho primárom bol MUDr. Lukáč, ktorý viedol oddelenie do roku 1953. Po primárovi MUDr. Lukáčovi prevzal oddelenie doc. MUDr. Burger, ktorý ho viedol až do roku 1955. V roku 1955 prevzal vedenie oddelenia primár doc. MUDr. Mittermayer,CSc., ktorý zastával neskôr aj funkciu krajského odborníka. Posteľový fond sa rozšíril z 50 na 80 postelí. Dňom 1.1.1966 vznikla na báze infekčného oddelenia Klinika pre choroby infekčné. Za prednostu kliniky bol vymenovaný doc. MUDr. Tibor Mittermayer, CSc. Od r. 1978 – 1990 viedla kliniku doc. MUDr. M. Bilčíková, CSc.. Klinika bola v tejto dobe začlenená do II. katedry internej medicíny. Doc. MUDr. M. Bilčíková, CSc., súbežne od roku 1983 vykonávala aj funkciu krajskej odborníčky pre infektológiu. V roku 1990 sa stal prednostom kliniky prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., ktorý v súčasnosti vykonáva zároveň funkciu hlavného odborníka MZ SR pre infektológiu a tropickú medicínu. V roku 2009 Klinika pre infekčné choroby zmenila názov na Kliniku infektológie a cestovnej medicíny. Nový názov, ktorý je v súlade s koncepciou infektológie, plne vystihuje zameranie a činnosť pracoviska. Za najväčší úspech pracoviska v celej jeho histórii možno považovať zavedenie liečby trichinelovej encefalitídy vysokými dávkami mebendazolu, ktorú prvýkrát použil a publikoval bývalý prednosta kliniky doc. MUDr. Tibor Mittermayer,CSc. Aj dnes je tento spôsob liečby vo svete všeobecne akceptovaný a vo svetovej literatúre je spájaný s jeho menom.

Bývalí prednostovia kliniky

V rokoch 1966 – 1978: doc. MUDr.Tibor Mittermayer, CSc.
V rokoch 1978 – 1990: doc. MUDr. Mária Bilčíková, CSc.


Študuj na UPJŠ