Prejsť na obsah

História

6minút, 3sekúnd

História kliniky

Prvá neurologická klinika vznikla vo Fakultnej nemocnici v roku 1948 a bola to vôbec prvá samostatná neurologická klinika na Slovensku. Jej zakladateľom bol prof. MUDr. Jaroslav Hympán, ktorý prišiel do Košíc z Bratislavy. Pripomína ho pamätná tabuľa na VI. Pavilóne UNLP na Rastislavovej ulici. Svoju činnosť začala 1. septembrom 1948 po vzniku pobočky Lekárskej fakulty v Košiciach a Prof. MUDr. J. Hympán bol jej prvým prednostom v rokoch 1948-1971. Niekoľko rokov bola súčasťou viacerých katedier LF, až v roku 1962 sa vytvorila samostatná katedra neurológie. Od r. 1974 bol prednostom kliniky doc. MUDr. J. Trebula, CSc. a v rokoch 1979 – 2003 doc. MUDr. E. Eiben, CSc. pod vedením ktorého sa klinika presťahovala do nových priestorov na Triedu SNP 1.

Súčasnosť kliniky

V súčasnosti je prednostkou kliniky prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. (od r. 2003). Klinika zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť na 50 lôžkach, z toho 44 na bežnom oddelení a 6 na JIS. Neurologická klinika sa venuje 5 hlavným oblastiam neurológie:
1/ Cievne mozgové príhody – v spolupráci s ďalšími pracoviskami UNLP je špecializovaným centrom pre akútnu liečbu cievnych mozgových príhod vrátane mechanickej trombektómie v spolupráci s Klinikou radiológie a zobrazovcích metód. Klinika je zapojená do 3 medzinárodných projektov (RES-Q, Angels, SITS), v rámci longitudinálnej štúdie sa venuje sledovaniu výsledného stavu pacientov po karotickej endarterektómii a karotickom STENTe, detekcii fibrilácie predsiení a detekcii pravo-ľavého skratu intrakardiálneho a extrakardiálneho u pacientov s kryptogénnou cievnou mozgovou príhodou v spolupráci s Východoslovenským ústavom srdcových chorôb.
2/ Extrapyramidové ochorenia („Movement disorders“) – predovšetkým biomarkerové štúdie premotorickej Parkinsonovej choroby vrátane sledovania epidemiologických, zobrazovacích a neuropsychiatrických prejavov Parkinsonovej choroby a ich vzťahu k prítomnosti črevného alfa-synukleínu, diagnostika dystónií vrátane ich genetického testovania (Euro-Dystonia registry). Genetické testovanie raritných mutácií u pacientov s extrapyramidovými ochoreniami v spolupráci s viacerými zahraničnými genetickými laboratóriami v Holandsku a Poľsku. Pracovisko je koordinátorom medzinárodnej štúdie QUALPD. Od r. 2014 sme v spolupráci s Neurochirurgickou klinikou zaviedli liečbu Parkinsonovej choroby, dystónii a esenciálneho tremoru hĺbkovou mozgovou stimuláciou (DBS), u pacientov s esenciálnym tremrom ako prvé pracovisko na Slovensku.
3/ Spánkova medicína so zameraním na centrálne poruchy s hypersomnolenciou v rámci spolupráce v European Narcolepsy Network
4/ Záchvatové ochorenia NS. Ako prvé pracovisko na Slovensku sme začali s liečbou farmakorezistentnej epilepsie metódou stimulácie n. vagus v spolupráci s Klinikou neurochirurgie. V spolupráci s Neurochirurgickou a Neurologickou klinikou Masarykovej Univerzity v Brne sa podieľame na diagnostike a epileptolochirurgickej liečbe farmakorezistentnej epilepsie. Pracovisko poskytuje možnosť video EEG pre diferenciálnu diagnostiku epileptických a neepileptických záchvatových ochorení.
5/ Demyelinizačné ochorenia CNS, predovšetkým sclerosis multiplex, ale aj detekcia PFO u pacientov s demyelinizačnými ochoreniami CNS nejasnej etiológie a screening Fabryho choroby.
Zo zriedkavých ochorení sa špecializujeme na diagnostiku priónových ochorení, Fabryho choroby a autoimunitných encefalitíd.
Plánujeme rozšíriť liečbu botuloxínom okrem paqcientov s extrapyramídovými ochoreniami aj do liečby spasticity po prekonaných CMP. .

V pedagogickej oblasti dosahujeme stabilne vysokú účasť na prednáškach a opakovane sú pozitívne hodnotené praktické cvičenia, v rámci ktorých sa snažíme zabezpečiť čo najväčší kontakt študentov s pacientmi, vzhľadom na narastajúci počet študentov rozširujeme výučbu o prezentáciu videí. V budúcnosti chceme ešte viac viesť študentov k schopnosti nielen sa neurológiu naučiť, ale vedieť prakticky pristúpiť k riešeniu neurologických pacientov.

Výsledky vedeckovýskumnej činnosti boli publikované v 70 prácach v časopisoch s impakt faktorom alebo indexovaných časopisoch, na ktoré bolo okolo 600 citácií registrovaných v citačných indexoch, boli vydané 3 učebné texty, 2 skriptá a 3 monografie (bližšie informácie: www.upjs.sk), pričom posledná učebnica „Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie“ je určená nielen pre študentov všeobecného lekárstva, ale aj ako základ pre špecializačné štúdium v neurológii, a je to za posledné roky jediná vydaná učebnica špeciálnej neurológie v slovenskom jazyku.

V roku 2013 sme prvýkrát v histórii získali akreditáciu na doktorandské štúdium v odbore neurológia a v roku a v roku 2015 akreditáciu na habilitačné a vymenúvacie konanie v odbore neurológia.

Klinika spolupracuje s Univerzitou v Gröningene (Holandsko), na ktorej obhájili titul Philosophie doctor (PhD) štyria učitelia kliniky a v príprave sú ďalší dvaja. Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., je hosťujúcim docentom tejto univerzity. Ďalšiu významnú spoluprácu má klinika s 1. Neurologickou klinikou 1. LF Univerzity Karlovej v Prahe a s Neurologickou klinikou LF Masarykovej univerzity v Brne.

Na technickom vybavení kliniky sa významnou mierou podieľajú finančné prostriedky získané z grantov a sponzorské príspevky. Aktuálne je pracovisko zapojené do dvoch grantov z prostriedkov EU, do 2 grantov MŠ SR, 1 APVV grantu, viacerých VEGA grantov.

Od roku 2006 máme akreditáciu pre špecializačné štúdium v odbore neurológie, aktuálne je zaradených do špecializačného štúdia 82 lekárov, doteraz získalo špecializáciu 34 lekárov.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

„Občianske združenie pri Neurologickej klinike FNLP a LF UPJŠ v Košiciach“ vzniklo za účelom ochrany a podpory zdravia a vzdelávania, poskytovania sociálnej pomoci pacientom s neurologickými ochoreniami v súvislosti a nadväznosti na liečebnú starostlivosť. Občianske združenie si kladie za cieľ prevenciu, ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia pacientov s neurologickými ochoreniami, podporu materiálnych prostriedkov a edukáciu laickej a odbornej verejnosti na dosiahnutie tohto zámeru. Svoju činnosť koordinuje v súlade s koncepciou odboru neurológia. V súlade s týmito úlohami cieľom Občianskeho združenia je:

  • získavanie prostriedkov formou sponzorských príspevkov a výťažkov z charitatívnych akcií
  • finančné prostriedky sú určené na nákup zdravotníckej techniky, pomôcok, zdravotníckeho materiálu a zariadení umožňujúcich zvyšovanie kvality starostlivosti o pacientov
  • podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sprístupnenie najaktuálnejších informácií, aktívne podieľanie sa na tvorbe najnovších diagnostických a terapeutických postupov.
  • organizovanie odborných výučbových seminárov s tematikou kritických stavov v medicíne a neurológii, o možnostiach ich včasnej diagnostiky v prednemocničnej a hospitalizačnej fáze, o možnostiach a perspektívach ich liečby a prepojenosti s príbuznými odbormi

Kto má záujem podporiť Občianske združenie pri Neurorologickej klinike FNLP a LF UPJŠ v Košiciach, môže poukázať finančné prostriedky na účet VÚB banky: IBAN: SK 73 0200 0000 0021 2537 7855, IČO: 35570407.


Študuj na UPJŠ