Prejsť na obsah

História kliniky

3minút, 48sekúnd

Klinika pneumológie a ftizeológie LF UPJŠ a UN L. Pasteura je špičkovým klinickým, pedagogickým a výskumným pracoviskom, ktoré popri výskumnej práci na európskej úrovni a pedagogických aktivitách poskytuje komplexnú diagnostiku a liečbu pacientov s ochoreniami dýchacích ciest, pľúc a pleury, a to počas hospitalizácie i následne v ambulantnej starostlivosti.

História kliniky sa odvíja od roku 1950, kedy bolo Oddelenie tuberkulózy vtedajšej Štátnej nemocnice v Košiciach transformované na Kliniku tbc a respiračných chorôb. Prednostom kliniky sa stal MUDr. L. Sobel, ktorý viedol kliniku do roku 1968. Pod jeho vedením sa klinika stala centrom organizovaného boja proti tuberkulóze. V rokoch 1968-1979 kliniku viedli postupne MUDr. Chmelík a MUDr. Kohútová. Od roku 1979 do apríla 2004 bol prednostom kliniky Doc. MUDr. Ján Štubňa, PhD. Doc. Štubňa pôsobil ako krajský odborník Východoslovenského kraja pre tuberkulózu a pľúcne choroby, ako člen Poradného zboru hlavného odborníka MZ SR pre tuberkulózu a pľúcne choroby, ako člen výboru SPFS a Slovenskej spoločnosti fyziológie a patológie dýchania. Významne prispel k štúdiu geneticky podmienenej susceptibility k nádorom pľúc indukovaným environmentálnymi faktormi.

Od mája 2004 do novembra 2017 viedla kliniku Prof. MUDr. Ružena Tkáčová, DrSc., pod vedením ktorej sa významne rozvinuli všetky odvetvia pneumológie, a to predovšetkým funkčná diagnostika pľúc vrátane kombinovaných kardiorespiračných vyšetrení; oblasť spánkových porúch dýchania a respiračnej insuficiencie, bronchologická diagnostika a onkopneumológia. Klinika zaznamenáva v posledných rokoch významný kvantitatívny i kvalitatívny rozvoj v poskytovaní neinvazívnej ventilácie širokému spektru pacientov. V roku 2012 bolo na klinike založené špecializované Laboratórium translačného výskumu respiračných a metabolických chorôb, v rámci ktorého výskumný tím pod vedením prof. Tkáčovej spolupracuje s pracoviskami na LF UPJŠ ale aj s pracoviskami PrírF UPJŠ, Medzinárodným laserovým centrom v Bratislave a so zahraničnými pracoviskami.

Od 1. 12. 2017 je prednostom kliniky doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. V súčasnosti

Klinika pneumológie a ftizeológie poskytuje na 44 lôžkach širokú škálu diagnostických a liečebných metód pre celé spektrum ochorení respiračného systému: a) akútne a chronické respiračné zlyhanie – kontinuálne monitorovanie vitálnych funkcií, neinvazívna ventilácia, b) pneumoonkológia – bronchoskopia vrátane transbronchiálnych biopsií a kryobiopsií, brushing, bronchoalveolárna laváž, c) špecifické a nešpecifické zápaly pľúc a pleury, d) alergické, autoimúnne a intersticiálne pľúcne choroby, e) spánkové poruchy dýchania. Klinika spolupracuje s II. Chirurgickou klinikou UN LP pri indikovaní širokého spektra diagnostických a terapeutických torakochirurgických zákrokov. Pacienti indikovaní na transplantáciu pľúc sú poukázaní do národného transplantologického centra v Bratislave. Klinika významným dielom prispela k zvládnutiu druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19 na prelome rokov 2020 a 2021.

Na klinike prebieha pregraduálna výučba študentov medicíny, doktorandské štúdium v odbore vnútorné choroby a špecializačná príprava lekárov v rámci Lekárskej fakulty UPJŠ. Klinika pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF patrí medzi jedno z troch pracovísk na Slovensku garantujúcich špecializačnú prípravu lekárov v odbore Pneumológia a ftizeológia.

Výskumná činnosť sa zameriava na štúdium vplyvu hypoxie na kardiovaskulárne a metabolické parametre pri ochoreniach respiračného systému, pričom predmetom výskumného záujmu sú predovšetkým systémové komplikácie chronickej obštrukčnej choroby pľúc a spánkového apnoe. Ďalším kľúčovým výskumným zameraním je sledovanie vplyvu neinvazívnej ventilácie a respiračnej podpory vysokoprietokovým kyslíkom na hemodynamické a metabolické parametre, a to ako pri ich akútnom použití tak i pri dlhodobom používaní. Pracovníci kliniky publikovali v týchto oblastiach ako aj v problematike geneticky podmienenej susceptibility k CHOCHP a k nádorom pľúc viac ako 70 prác v impaktovaných časopisoch, ktoré radia pracovisko medzi najkvalitnejšie pracoviská klinického výskumu na Slovensku a prispeli k formovaniu špičkového tímu EXTASY akreditovaného Ministerstvom školstva SR.


Študuj na UPJŠ