UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Klinika pneumológie a ftizeológie

Rastislavova 43, 041 90 Košice English version
 

Hlavným výskumným zameraním kliniky je sledovanie systémových komplikácií chronickej obštrukčnej choroby pľúc a spánkového apnoe. Na klinike bola zriadená výskumná „Jednotka pre štúdium metabolických porúch u pacientov s respiračnými chorobami“, v ktorej sú vykonávané vyšetrenia ako nepriama kalorimetria, sledovanie bazálneho energetického metabolizmu, spiroergometrické vyšetrenia, euglykemický hyperinzulínový zámok a biopsia tukového tkaniva.

Ďalšie výskumné zameranie kliniky súvisí s realizáciou programu „Fluorescenčná diagnostika a fotodynamická liečba bronchogénneho karcinómu“, a to v spolupráci s Východoslovenským onkologickým ústavom, Ústavom biológie LF UPJŠ a Ústavom biofyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Uvedené výskumné zámery boli/sú podporované grantmi VEGA, APVV a grantmi Ministerstva zdravotníctva SR. V roku 2009 sa klinika stala súčasťou centra excelentnosti CEVA v rámci projektu „Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií – srdcového a mozgového infarktu (CEVA)“, podporeného Ministerstvom školstva SR z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie.

Posledná aktualizácia: 14.10.2013