Prejsť na obsah

Vedecko-výskumná činnosť kliniky

1minút, 47sekúnd

Hlavným výskumným zameraním kliniky je:

  1. sledovanie vplyvu chronickej intermitentnej a chronickej trvalej hypoxie na kardiovaskulárne a metabolické parametre pri ochoreniach respiračního systému. Predmetom výskumného záujmu sú predovšetkým systémové komplikácie chronickej obštrukčnej choroby pľúc a spánkového apnoe.
  2. sledovanie vplyvu neinvazívnej ventilácie (NIV) na hemodynamické a metabolické parametre, a to ako pri jej akútnom použití tak i pri jej dlhodobom používaní v domácich podmienkach.

Akreditačná komisia v rámci projektu Špičkové tímy zaradila Excelentný tím pre výskum aterosklerózy (EXTASY) ako jeden z troch tímov na UPJŠ medzi špičkové tímy na vysokých školách v SR. Vedúcou tímu je prof. Tkáčová, členmi sú prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD. (Ústav lekárskej biológie UPJŠ LF), prof. MUDr. Ivan Tkáč (IV. Interná klinika), MUDr. Pavol Joppa, PhD. (Klinika pneumológie a ftizeológie), PhD. a MUDr. Martin Javorský, PhD. (IV. Interná klinika).

V predchádzajúcich rokoch sa podarilo na klinike prístrojovo vybaviť „Laboratóriá translačného výskumu respiračných a metabolických chorôb“. Laboratóriá vznikli z potreby realizácie vedeckých zámerov „from the bench to the bedside“ (z laboratória k pacientovi) orientovaných na štúdium vplyvu hypoxie na metabolické procesy od úrovne buniek, cez úroveň tkanív a orgánov po úroveň organizmu (pacienta). Unikátnosť klinického výskumného pracoviska spočíva v paralelnom sledovaní početných fyziologických funkcií organizmu počas bdenia i počas spánku, s ich následným počítačovým spracovaním, a s nadväznosťou na laboratóriá základného výskumu (molekulárno-biologické a biofyzikálne laboratóriá UPJŠ LF a PrírF).

Špičková infraštruktúra bola zakúpená z prostriedkov projektov ŠF CEVA I, CEVA II, ako i z prostriedkov projektov APVV a MZ SROV.

Podrobné informácie sú uvedené na webovej stránke:
https://www.upjs.sk/vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/spickove-timy/extasy-tim/


Študuj na UPJŠ