Prejsť na obsah

Pedagogická činnosť kliniky

0minút, 52sekúnd

Pregragraduálna výučba:
Na klinike realizujeme výučbu v rámci praktických cvičení v predmetoch Interná propedeutika a Interná medicína pre študentov III.-VI. ročníka doktorského štúdia na UPJŠ LF v odboroch Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo, General Medicine a Dental Medicine, a to ako v slovenskom tak aj v anglickom jazyku. Systematický blok výučby pneumológie a ftizeológie sa realizuje v rámci štyroch po sebe nasledujúcich praktických cvičení v letnom semestri III. ročníka.

Postgraduálna výučba – doktorandské štúdium:
Na klinike sa každoročne vypisujú témy pre doktorandské štúdium v odbore Vnútorné choroby.

Postgraduálna výučba – špecializačné štúdium:
Klinika pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty Univerzity P.J. Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach je akreditovaným pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v špecializačnom programe pneumológia a ftizeológia.


Študuj na UPJŠ