Prejsť na obsah

Výskum

1minút, 36sekúnd

Laboratórium výskumných biomodelov UPJŠ Lekárskej fakulty je schválené na vykonávanie postupov na zvieratách a chov pre vlastnú potrebu.

Pridelené úradné číslo: SK UCH 06023
Platnosť schválenia je od 12. 10. 2023 do 12. 10. 2028.

Pridelené úradné číslo: SK UCH 08018
Platnosť schválenia je od 16. 10. 2018 do 15. 10. 2023.

Pridelené úradné číslo: SK PC 4013
Platnosť schválenia je od 15. 10. 2013 do 15. 10. 2018.

Akreditácia pracoviska je podmienená dodržiavaním požiadaviek na ochranu zvierat určených na vedecké alebo vzdelávacie účely ustanovených nariadením vlády SR č.377/2012 Z. z. a Vyhlášky MPRV SR č. 436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely a sú riadené legislatívou EU.

Laboratórium výskumných biomodelov UPJŠ LF je určené pre vykonávanie schválených projektov pre všetky pracoviská UPJŠ LF len na základe platného projektu schváleného ŠVPS SR v rámci dodržiavania legislatívy SR a EU.

Požiadavky:

 • Mať podaný alebo získaný projekt (APVV, VEGA, interné granty, GSŠ, GSD)
 • Vyplniť formulár – Žiadosť o schválenie projektu
  nachádza sa na stránkach:
  www.zbierka.sk čiastka 105/2012 Z. z. č.436/2012, strana 3325 -3327, Príloha č.2 k vyhláške č.436/2012 Z. z alebo https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/v_436_2012.pdf
  Príloha č.2 k vyhláške č.436/2012 Z. z., strana 3325-3327 (resp. str.13-15 v pdf.)Informácie o zmenách vo vypĺňaní a zasielaní netechnického zhrnutia projektu (ďalej len „NZP“) určené pre osoby vykonávajúce funkcie podľa § 22 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády navrhovanie projektov a postupov. https://www.svps.sk/zvierata/leg_zmeny_2021.asp
 • Podať žiadosť riešiteľa projektu na Etickú komisiu UPJŠ LF a po jeho schválení zaslať spolu so Žiadosťou na adresu:Štátna veterinárna a potravinová správa SR
  Odbor zdravia a ochrany zvierat
  Botanická 17, 842 13 Bratislava

Študuj na UPJŠ