Prejsť na obsah

Laboratórium výskumných biomodelov

8minút, 5sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version

Na základe riešenia vedeckovýskumných animálnych projektov jednotlivých ústavov a kliník UPJŠ LF je cieľom pracoviska naplniť výskumné požiadavky riešiteľov projektov v pokusoch a zároveň vytvárať podmienky ich využitia pre viaceré aktivity v rámci humánnej medicíny.

V Laboratóriu výskumných biomodelov sú vytvorené podmienky aj pre študentov v rámci ŠVOČ a vykonávanie animálnych výskumných diplomových a dizertačných prác.

Stanovisko Britskej asociácie pre používanie laboratórnych zvierat v medicínskom výskume:

„Používanie laboratórnych zvierat je nevyhnutné pre vyriešenie mnohých doteraz otvorených problémov medicíny a malo by byť umožnené, pokiaľ prináša prospech ľudskej spoločnosti, ak neexistuje iná alternatíva a ak bolesť a utrpenie použitých zvierat sú čo najviac minimalizované.“

Je totiž nepochybné, že aj napriek vývoju alternatívnych metód výskumu (počítačové modelovanie pokusov, pokusy na tkanivových kultúrach), sa veda ešte stále nezaobíde bez pokusov na živých zvieratách. Výskum na zvieratách hrá zodpovedajúcu úlohu vo vedeckom pochopení choroby a vývoji efektívnosti liečby. Výskumné zvieratá sú pre výskumného pracovníka komplexným systémom pozostávajúcim z buniek, tkanív a orgánov. Animálne modely reagujú na stimul, dávajú tým obraz pohybu zložky živým systémom a ideu ako môže stimul reagovať v ľudskom organizme. Sú v mnohom biologicky podobné človeku a preto sú pre výskum efektívnym modelom.

Laboratórium výskumných biomodelov tvorí významnú funkčnú jednotku pre vykonávanie schválených pokusov a plnenie experimentálnych úloh jednotlivých pracovísk UPJŠ LF podľa vypracovaného harmonogramu. Aktívne spolupracuje s Etickou komisiou UPJŠ LF a Poradným výborom LVB UPJŠ LF pre dobré životné podmienky zvierat.

Adekvátne materiálno-technické vybavenie chovných a laboratórnych miestností, zaručuje správne vykonávanie pokusu spolu so zabezpečením príslušnej dokumentácie o pokuse, ktoré svedčí o primeranom a korektnom zaobchádzaní s pokusnými zvieratami. Zodpovedá európskym parametrom a príslušným právnym predpisom na ochranu a „welfare“ pokusných zvierat čím zabezpečí dôveryhodnosť, konkurencieschopnosť a presnú validitu výsledkov.

Cieľom je naplniť výskumné požiadavky výskumných pracovníkov na využitie biomodelov v pokusoch a tiež vytvoriť podmienky pre viaceré aktivity v rámci výučby humánnej medicíny. LVB prispeje aj k rozšíreniu ďalších možností študentov ŠVOČ, realizácii výskumných diplomových a dizertačných prác na UPJŠ LF.

Etická komisia

Experimentálne projekty musia byť schválené Etickou komisiou UPJŠ LF, ktorá posudzuje opodstatnenosť vypracovaného postupu a použitie zvierat v projekte. (viď Dodatok Etickej komisie UPJŠ LF pre prácu s laboratórnymi zvieratami)

Poradný výbor

Podľa Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č.436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely UPJŠ LF v Košiciach zriadila Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat a Štatút Poradného výboru UPJŠ LF dňa 03.07.2013

Upozornenie

V súlade s Nariadením vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, Vyhlášky MPRV SR 436/2012 Z. z. a Smernice rady a európskeho parlamentu 2010/63/EU je potrebné získať osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou. (č. akr. : 1570/2012/80/2)

S platnosťou od 01.01.2016 môžu navrhovať a vykonávať projekty na zvieratách len pracovníci, ktorí získali Osvedčenie akreditovaného vzdelávacieho programu podľa požadovanej legislatívy.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava
Odbor zdravia a ochrany zvierat
Odborný garant: MVDr.  Veronika Brezováková, PhD.

Každý účastník po úspešnom absolvovaní školenia získava Osvedčenie akreditovaného vzdelávacieho programu pod príslušným evidenčným číslom a číslom potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu.

Získané vedomosti na vzdelávacom programe sa udržiavajú preškoľovaním osôb vykonávajúcich úlohy (§ 22 ods.1 NV SR č. 377/2012 Z. z.) každé štyri roky prostredníctvom vzdelávacích programov.

Akreditované školenia sa uskutočňujú v Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach; (tel.: 055/79 691 15, e-mail.: lopatnikova@ivvl.sk) a v Bratislave na ŠVPS SR a to pre pracovníkov (VŠ, SŠ) participujúcich na experimentoch a postupoch na živých zvieratách.
Odborný priestor je vytvorený pre rôzne skupiny experimentálnych zvierat, s tým, že legislatívna časť + teoretické prednášky budú spoločné.
Povinnosť absolvovať vzdelávací program a vykonať záverečnú skúšku sa nevzťahuje na osoby s dosiahnutou vedeckou hodnosťou doktor vied – DrSc.

Zároveň upozorňujeme držiteľov osvedčenia akreditovaného vzdelávacieho programu, aby si skontrolovali dátum získania osvedčenia. Platnosť je ohraničená na obdobie štyroch rokov od vydania.

Predĺženie platnosti osvedčenia je možné získať iba preškolením, ktoré realizuje IVVL v Košiciach aj ŠVPS SR v Bratislave na základe počtu požiadaviek.
(podľa § 37b ods.4 zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods.9 zákona č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Platnosť osvedčenia sa nevzťahuje len pre akreditované pracovisko Laboratória výskumných biomodelov UPJŠ LF, ale aj iné akreditované pracoviska SR.

Aktuálny oznam:

Ochrana zvierat používaných na vedecké účely

IVVL v súlade s § 15a pís. c) a § 37a zákona č. 39/2007 Z. z. realizuje vzdelávací program „Ochrana zvierat používaných na vedecké účely“ (akreditácia č. 1570/2017/80/2), ktorým absolvent získa odbornú spôsobilosť na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. ustanovuje pravidlá pre všetky postupové zvieratá, ktoré sú v projektoch a experimentoch. V zásadách 3R je zhrnuté ako treba správne zaobchádzať so zvieratami, chovať, držať, a opätovne vrátiť do pôvodného prostredia bez ujmy na zdraví. Dôraz sa kladie na to, aby sa zvieraťu nespôsobila bolesť, utrpenie alebo trvalé poškodenie na zdraví v čase vykonávania postupov, tak zo strany chovateľov, ale aj dodávateľov postupových zvierat, či užívateľských osôb.

Vzdelávací program sa uskutočňuje v troch moduloch:

modul A – Vykonávanie postupov v zariadení a usmrcovanie zvierat,

modul B – Navrhovanie postupov a projektov,

modul C – Starostlivosť o zvieratá a ich usmrcovanie

Každý modul je v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Na získanie odbornej spôsobilosti je potrebné absolvovať aj praktickú prípravu, ktorá sa uskutočňuje v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa a to v rozsahu 300 hodín v priebehu 3 mesiacov, pod dohľadom osoby vykonávajúcej dohľad. Podrobnosti o praktickej príprave sú uvedené v Oznámení o zmenách. Po absolvovaní vzdelávacieho programu a praktickej prípravy musí osoba najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia praktickej prípravy vykonať záverečnú skúšku – písomný test a po úspešnom absolvovaní (75 % úspešnosť odpovedí) účastník získa osvedčenie, ktoré je platné 4 roky.

Vzdelávací program je určený najmä pre zamestnancov výskumných a vedeckých inštitúcií, ktorí sa podieľajú na experimentoch, postupoch a používajú zvieratá na vedecké alebo vzdelávacie účely.

Preškolenie po 4 rokoch pozostáva z ôsmich vyučovacích hodín teoretickej výučby.

IVVL organizuje školenia a preškolenia pri minimálnom počte 20 záujemcov (Košice, Bratislava). Termíny školení sa priebežne uverejňujú aj na webovej stránke IVVL.

Predbežná prihláška: http://www.ivvl.sk/index.php?page=28

Pracoviská využívajúce Laboratórium výskumných biomodelov UPJŠ LF

 • Ústav anatómie UPJŠ LF
 • Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF
 • Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF
 • Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ LF
 • Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
 • Ústav lekárskej biológie UPJŠ LF
 • Ústav patologickej fyziológie UPJŠ LF
 • I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP
 • II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP
 • Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP
 • Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s.
 • Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a.s. a UPJŠ LF
 • Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UNLP

Laboratórium výskumných biomodelov je riadené Prevádzkovým poriadkom, ktorý je v súlade s aktuálnou úpravou legislatívnych noriem príslušných zákonov o ochrane zvierat vrátane dodržiavania hygienických a zootechnických parametrov a bol schválený vedením fakulty UPJŠ LF a následne ŠVPS SR 30.08.2018.


Študuj na UPJŠ