Prejsť na obsah

Laboratórium výskumných biomodelov

8minút, 25sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Akreditované pracovisko – Laboratórium výskumných biomodelov UPJŠ LF je zamerané na vykonávanie  vedeckovýskumných animálnych

projektov  jednotlivých ústavov a kliník UPJŠ LF (VEGA, APPVG, GSŠ, VVGS, interné granty, dizertačné, diplomové práce, ŠVOČ,  výučba výberového predmetu.)

Stanovisko Britskej asociácie pre používanie laboratórnych zvierat v medicínskom výskume:

„Používanie laboratórnych zvierat je nevyhnutné pre vyriešenie mnohých doteraz otvorených problémov medicíny a malo by byť umožnené, pokiaľ prináša prospech ľudskej spoločnosti, ak neexistuje iná alternatíva a ak bolesť a utrpenie použitých zvierat sú čo najviac minimalizované.“

Napriek vývoju alternatívnych metód výskumu (počítačové modelovanie pokusov, pokusy na tkanivových kultúrach), sa veda ešte stále nezaobíde bez pokusov na živých zvieratách. Výskum na zvieratách hrá zodpovedajúcu úlohu vo vedeckom pochopení choroby a vývoji efektívnosti liečby. Výskumné zvieratá sú pre výskumného pracovníka komplexným systémom pozostávajúcim z buniek, tkanív a orgánov. Animálne modely reagujú na stimul, dávajú tým obraz pohybu zložky živým systémom a ideu ako môže stimul reagovať v ľudskom organizme. Sú v mnohom biologicky podobné človeku a preto sú pre výskum efektívnym modelom.

Pridelené úradné číslo: SK UCH 06023
Platnosť schválenia je od 12. 10. 2023 do 12. 10. 2028.

Cieľom pracoviska je:

 1. vytvárať a naplniť podmienky pre výskumné požiadavky riešiteľov animálnych projektov  s využitím biomodelov v prospech humánnej medicíny;
 2. vytvárať základ Programu využitia orgánov a tkanív, ktorý je podporený dlhodobým zameraním biomedicínskej činnosti UPJŠ LF v oblasti prevencie srdcovo-cievnych a nádorových chorôb riešených v spolupráci s riešiteľmi projektov ústavov a kliník;
 3. aktívne sa podieľať na vedeckovýskumnej,  publikačnej činnosti a pedagogickom procese v rámci doktorského, doktorandského štúdia, ŠVOČ;
 4. vykonávanie praktickej prípravy v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu pre žiadateľov k získaniu osvedčenia pre vykonávanie animálnych projektov podľa príslušnej legislatívy § 22 ods. 1 nariadenia vlády SR 377/2021 Z. z.

Adekvátne materiálno-technické vybavenie pracoviska zaručuje dobré podmienky k vykonávaniu animálnych projektov, ktoré zodpovedajú európskym parametrom a príslušným právnym  predpisom na ochranu a „welfare“ pokusných zvierat čím sa  zabezpečí dôveryhodnosť, konkurencieschopnosť a presná validita výsledkov.

        Laboratórium výskumných biomodelov UPJŠ LF je určené pre vykonávanie schválených projektov jednotlivých ústavov a kliník UPJŠ LF v rámci dodržiavania legislatívy SR a EU.

Požiadavky k schváleniu animálneho  projektu  :

 • projekty APVV, VEGA, interné granty, GSŠ, GSD, VVGS
 • Vyplniť formulár – Žiadosť o schválenie projektu
  nachádza sa na stránkach:
  www.zbierka.sk čiastka 105/2012 Z. z. č.436/2012, strana 3325 -3327, Príloha č.2 k vyhláške č.436/2012 Z. z alebo https://www.svps.sk/dokumenty/legislativa/v_436_2012.pdf
  Príloha č.2 k vyhláške č.436/2012 Z. z., strana 3325-3327 (resp. str.13-15 v pdf.) Informácie o zmenách vo vypĺňaní a zasielaní netechnického zhrnutia projektu (ďalej len „NZP“) určené pre osoby vykonávajúce funkcie podľa § 22 ods. 1 písm. b) nariadenia vlády navrhovanie projektov a postupov. https://www.svps.sk/zvierata/leg_zmeny_2021.asp
 • Podať žiadosť riešiteľa projektu na Etickú komisiu UPJŠ LF a po jeho schválení zaslať spolu so žiadosťou na adresu:

                                          Štátna veterinárna a potravinová správa SR
                                          Odbor zdravia a ochrany zvierat
                                          Botanická 17, 842 13 Bratislava

Etická komisia

Experimentálne projekty musia byť schválené Etickou komisiou UPJŠ LF, ktorá posudzuje opodstatnenosť vypracovaného postupu a použitie zvierat v projekte. (viď Dodatok Etickej komisie UPJŠ LF pre prácu s laboratórnymi zvieratami)


Poradný výbor

Podľa Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č.436/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely UPJŠ LF v Košiciach zriadila Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat a Štatút Poradného výboru UPJŠ LF dňa 03.07.2013

 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

        V súlade s Nariadením vlády SR č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, Vyhlášky MPRV SR 436/2012 Z. z. a Smernice rady a európskeho parlamentu 2010/63/EU je potrebné získať osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou. (č. akr. : 1570/2012/80/2)

        Navrhovať a vykonávať projekty na zvieratách môžu len pracovníci s platným Osvedčením akreditovaného vzdelávacieho programu.

        Získané vedomosti na vzdelávacom programe sa udržiavajú preškoľovaním osôb vykonávajúcich úlohy (§ 22 ods.1 NV SR č. 377/2012 Z. z.) každé štyri roky prostredníctvom vzdelávacích programov.

        Akreditované školenia sa uskutočňujú v Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach; (tel.: 055/79 691 15, e-mail.: lopatnikova@ivvl.sk) a v Bratislave na ŠVPS SR a to pre pracovníkov (VŠ, SŠ) participujúcich na experimentoch a postupoch na živých zvieratách.
Odborný priestor je vytvorený pre rôzne skupiny experimentálnych zvierat, s tým, že legislatívna časť + teoretické prednášky budú spoločné.
Povinnosť absolvovať vzdelávací program a vykonať záverečnú skúšku sa nevzťahuje na osoby s dosiahnutou vedeckou hodnosťou doktor vied – DrSc.

        Predĺženie platnosti osvedčenia je možné získať iba preškolením, ktoré realizuje IVVL v Košiciach aj ŠVPS SR v Bratislave na základe počtu požiadaviek.
(podľa § 37b ods.4 zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods.9 zákona č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

        Platnosť osvedčenia sa nevzťahuje len pre akreditované pracovisko Laboratória výskumných biomodelov UPJŠ LF, ale aj iné akreditované pracoviska SR.

Aktuálny oznam:

Ochrana zvierat používaných na vedecké účely

        IVVL v súlade s § 15a pís. c) a § 37a zákona č. 39/2007 Z. z. realizuje vzdelávací program „Ochrana zvierat používaných na vedecké účely“ (akreditácia č. 1570/2017/80/2), ktorým absolvent získa odbornú spôsobilosť na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké účely alebo vzdelávacie účely.

     Nariadenie vlády SR č. 377/2012 Z. z. ustanovuje pravidlá pre všetky postupové zvieratá, ktoré sú v projektoch a experimentoch. V zásadách 3R je zhrnuté ako treba správne zaobchádzať so zvieratami, chovať, držať, a opätovne vrátiť do pôvodného prostredia bez ujmy na zdraví. Dôraz sa kladie na to, aby sa zvieraťu nespôsobila bolesť, utrpenie alebo trvalé poškodenie na zdraví v čase vykonávania postupov, tak zo strany chovateľov, ale aj dodávateľov postupových zvierat, či užívateľských osôb.

Vzdelávací program sa uskutočňuje v troch moduloch:

modul A – Vykonávanie postupov v zariadení a usmrcovanie zvierat,

modul B – Navrhovanie postupov a projektov,

modul C – Starostlivosť o zvieratá a ich usmrcovanie

        Každý modul je v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Na získanie odbornej spôsobilosti je potrebné absolvovať aj praktickú prípravu, ktorá sa uskutočňuje v schválenom zariadení chovateľa, dodávateľa alebo užívateľa a to v rozsahu 300 hodín v priebehu 3 mesiacov, pod dohľadom osoby vykonávajúcej dohľad. Podrobnosti o praktickej príprave sú uvedené v Oznámení o zmenách. Po absolvovaní vzdelávacieho programu a praktickej prípravy musí osoba najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia praktickej prípravy vykonať záverečnú skúšku – písomný test a po úspešnom absolvovaní (75 % úspešnosť odpovedí) účastník získa osvedčenie, ktoré je platné 4 roky.

Vzdelávací program je určený najmä pre zamestnancov výskumných a vedeckých inštitúcií, ktorí sa podieľajú na experimentoch, postupoch a používajú zvieratá na vedecké alebo vzdelávacie účely.

Preškolenie po 4 rokoch pozostáva z ôsmich vyučovacích hodín teoretickej výučby.

IVVL organizuje školenia a preškolenia pri minimálnom počte 20 záujemcov (Košice, Bratislava). Termíny školení sa priebežne uverejňujú aj na webovej stránke IVVL.

Predbežná prihláška

        Pracoviská využívajúce Laboratórium výskumných biomodelov UPJŠ LF

 • Ústav anatómie UPJŠ LF
 • Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF
 • Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF
 • Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ LF
 • Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF
 • Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF
 • Ústav lekárskej biológie UPJŠ LF
 • Ústav patologickej fyziológie UPJŠ LF
 • I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP
 • II. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNLP
 • Gynekologicko-pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP
 • Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a. s.
 • Klinika srdcovej chirurgie VÚSCH, a. s. a UPJŠ LF
 • Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva UPJŠ LF a UNLP

        Laboratórium výskumných biomodelov je riadené Prevádzkovým poriadkom, ktorý je v súlade s aktuálnou úpravou legislatívnych noriem príslušných zákonov o ochrane zvierat vrátane dodržiavania hygienických a zootechnických parametrov a bol schválený  Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR dňa 12.10.2023.Študuj na UPJŠ