Prejsť na obsah

Výučba

1minút, 41sekúnd

Pracovisko sa podieľa na pedagogickej činnosti v rámci doktorského, doktorandského štúdia, ŠVOČ a zabezpečuje v spolupráci s riešiteľmi projektov prenos poznatkov získaných vo vedeckovýskumnej činnosti do výučbového procesu a odbornú verejnosť formou prednášok a publikácií.

Všeobecné lekárstvo

Osvojenie štandardných laboratórnych postupov a metód u pokusných zvierat – výberový predmet (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra

Obhájené záverečné práce

Diplomová práca: Tubulizovaný žalúdok ako náhrada po resekcii pažeráka: možnosti ako zamedziť ischemickému poškodeniu v experimente
Študentka: Dominika Matiová, študijný odbor – všeobecné lekárstvo,
Šk. r. 2022 – 2023
Vedúci: doc. MUDr. Ivan Kováč, PhD.
Pracoviská: II. chirurgická klinika  UPJŠ LF a UNLP
Laboratórium výskumných biomodelov UPJŠ LF

Diplomová práca: Chronobiologický profil efektu Zoletilovej anestézie na aktivitu autonómneho nervového systému v in vivo modeli u oboch pohlaví potkana kmeňa Wistar.
Študentka: Miroslava Macková, študijný odbor – všeobecné lekárstvo,
Šk. r. 2016 – 2018
Vedúci: doc. RNDr. Pavol Švorc, CSc.
Pracoviská: Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ LF
Laboratórium výskumných biomodelov UPJŠ LF
Práca obhájená: 10.09.2018

Diplomová práca: Pohlavné rozdiely u potkana kmeňa Wistar vo vnútornom prostredí v Zoletilovej anestézii. Chronobiologický pohľad.
Študentka: Jaroslava Gramátová, študijný odbor – všeobecné lekárstvo,
Šk. r. 2016 – 2018
Vedúci: doc. RNDr. Pavol Švorc, CSc.
Pracoviská: Ústav lekárskej fyziológie UPJŠ LF
Laboratórium výskumných biomodelov UPJŠ LF
Práca obhájená: 10.09.2018

Diplomová práca: Tukové tkanivo a perspektívy využitia adipocytokínov v liečbe diabezity
Študentka: Jana Štelmachová, študijný odbor – všeobecné lekárstvo,
Šk. r. 2012 – 2014
Vedúca: RNDr.Darina Petrášová, PhD.
Vedecko-výskumné a experimentálne pracoviská: Ústav experimentálnej medicíny UPJŠ LF,
Laboratórium výskumných biomodelov UPJŠ LF
Práca obhájená: 9.09.2014


Študuj na UPJŠ