Prejsť na obsah

Výskum

3minút, 58sekúnd

Horizont Európa ISIDORe Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research, GA 101046133

Ø  Trvanie projektu: 24. február 2022 – 

Ø  Odkaz: –

Ø Zhrnutie: Projekt ISIDORe prispeje k pripravenosti Európy na akýkoľvek patogén s epidemickým potenciálom prostredníctvom globálneho, integrovaného prístupu založeného na pripravenosti tým, že poskytne bezplatný prístup k najmodernejším zdrojom a službám vedeckým komunitám a používateľov na podporu ich výskumných projektov v oblasti infekčných chorôb v „mierových časoch“, ako aj počas prepuknutia epidémie. Konzorcium združuje 154 partnerov pod záštitou INSTRUCT, EUBIOIMAGING, EUOPENSCREEN, ECRIN, EATRIS, BBMRI, INFRAFRONTIER, EMBRC, ELIXIR, ERINHA, EVAg, VETBIONET, INFRAVEC, SONAR GLOBAL TRANSVAC, MIRRI a EMERGEN

 

Tender Európskej liekovej agentúry (EMA) Safety monitoring of COVID-19 vaccines in the EU”

Ø  Trvanie projektu: 6. apríl 2021 – 5. apríl 2023

Ø    Odkaz: – 

Ø Zhrnutie: Študijný protokol pre kohortové sledovanie bezpečnosti COVID-19 vakcín v špeciálnych populáciách (tehotné a dojčiace ženy, deti a dospievajúci, imunokompromitovaní ľudia, ľudia s alergiou v anamnéze, ľudia s predchádzajúcou infekciou SARS-CoV-2). Prospektívna kohortová štúdia na špeciálnych populáciách (tehotné a dojčiace ženy, deti a dospievajúci, imunokompromitovaní ľudia, ľudia s alergiou v anamnéze a ľudia s predchádzajúcou infekciou SARS-CoV-2).

 

Horizont 2020 EU-RESPONSE European Research and Preparedness Network for Pandemics and Emerging Infectious Diseases, Program Výskum a inovácie, GA 101015736, WP1: DisCoVeRy skúšanie, WP2: EU-SolidAct platformové skúšanie

Ø  Národný koordinátor: prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.  

Ø  Trvanie projektu: 1. júl 2020 – 30. jún 2025

Ø  Odkaz: https://euresponse.eu/

 

DisCoVeRy

EU-SolidAct

Celý názov

Multicentrické, adaptívne, randomizované klinické skúšanie bezpečnosti a účinnosti liečby ochorenia COVID-19 u hospitalizovaných dospelých

pacientov

Európske         klinické          skúšanie

Discovery pre Solidarity: Adaptívne platformové klinické skúšanie pre pandemické situácie a vysoko

nebezpečné nákazy  

Zhrnutie

Toto klinické skúšanie je adaptívna, randomizovaná, otvorená klinická štúdia na vyhodnotenie bezpečnosti a účinnosti možných terapeutických látok u hospitalizovaných dospelých pacientov s diagnózou COVID-19.

Zadávateľom skúšania je spoločnosť Inserm. Tento protokol preto opisuje randomizované, multicentrické, dvojito zaslepené, placebom kontrolované klinické skúšanie Discovery, ktoré skúša

EU-SolidAct je adaptívne platformové klinické skúšanie vyvinuté na vyhodnotenie skúšaných liekov u hospitalizovaných pacientov s COVID-19 a na uľahčenie spoločnej európskej reakcie na budúce pandémie. Klinické skúšanie sponzoruje Univerzitná nemocnica Oslo v Nórsku. Prvým skúšaným liekom bol baricitinib. Inhibítor AXL od BerGenBio, bemcentinib, bol vybraný medzinárodnou skupinou expertov

bezpečnosť a účinnosť AZD7442 u hospitalizovaných pacientov s COVID-19.

ako druhý liek, ktorý sa má skúšať v platformovom skúšaní EU-SolidAct.

 

Horizont 2020 EOSC-Life Providing an open collaborative space for digital biology in Europe, Excelentná veda – Výskumné infraštruktúry, GA 824087 

Ø  Trvanie projektu: 1. marec 2019 – 31. august 2023

Ø  Odkaz: https://www.eosclife.eu/

Ø  Zhrnutie: EOSC-Life spája 13 biologických a lekárskych výskumných infraštruktúr

ESFRI s cieľom vytvoriť otvorený priestor pre spoluprácu v oblasti digitálnej biológie. Projekt zverejní údaje s princípom „FAIR“ a katalóg služieb poskytovaných zúčastnenými výskumnými infraštruktúrami na riadenie, ukladanie a opätovné použitie údajov v európskom úložisku pre otvorenú vedu (EOSC). Tento priestor bude prístupný európskym výskumným komunitám.

 

Vyšehradský fond Educational V4 platform for capacity building in oncology

Ø  Zhrnutie: Hlavným cieľom je vytvorenie školiaceho centra pre koordinátorov klinických skúšaní, pričom prvoradým cieľom je vytvorenie komplexného vzdelávacieho sylabu pre výskumných pracovníkov klinického skúšania v onkológii.  

 

APVV PP-COVID-20-0064 Prevalenčná štúdia kolektívnej imunity SARS-CoV-2 v populácii východného Slovenska PREVCOVEAST

 

Ø  Národný koordinátor: prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.

Ø  Trvanie projektu: 16. september 2020 – 31. december 2021

Ø  Zhrnutie: Štúdia predstavuje prístup, ako riešiť vysoko aktuálny problém monitorovania prevalencie vírusu SARS-CoV-2 v slovenskej populácii. Primárnym cieľom je vykonať prierezovú štúdiu na reprezentatívnej vzorke populácie na východnom Slovensku, porovnať presnosť (citlivosť a špecifickosť) a vzájomnú interpretovateľnosť jednotlivých sérologických metód na detekciu protilátok a vykonať sledovanie pacientov, ktorí boli pozitívne diagnostikovaní.

 

Prílohy

File File size
pdf SLOVACRIN_projects_sk 402 KB

Študuj na UPJŠ