Prejsť na obsah

História ústavu

4minút, 14sekúnd

Pracovisko vzniklo na základe tlaku nových poznatkov o regenerácii tkanív v roku 1996. Zakladateľskou organizáciou bola Lekárska fakulta UPJŠ s následným pripojením sa vtedy ešte Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach. Nové zariadenie malo od prvých chvíľ svojej existencie charakter klasickej tkanivovej banky, nakoľko sa vo svojej činnosti venovalo hlavne odberom očných rohoviek od darcov tkanív, zabezpečovalo odber a venovalo sa spracovávaniu a distribúcii kostných a spojivových tkanív pre slovenské zdravotnícke subjekty a diagnostike porúch plodnosti. Cieľom bolo obmedziť odbery autológnych kostných a spojivových tkanív pre kostnú chirurgiu s často krát aj následným mutilačným efektom u pacientov a umožniť využívať už v tej dobe vo svete dobre zabehnuté techniky alogénneho kostného štepovania. Podporu programu vytvorilo vedenie nemocnice a fakulty. Pracovisko sa však od prvej chvíle na fakulte stalo vedecko – výskumným zariadením, čo do určitej miery aj pomohlo rozvíjať moderné experimentálne postupy v praxi. Postupom času sa rozvinuli programy transplantácie kmeňových krvotvorných buniek (na Klinike hematológie), transplantácie kostných a spojivových tkanív (Klinika ortopédie a Klinika úrazovej chirurgie, Klinika maxillo faciálnej chirurgie, Klinika stomatológie a Klinika srdcovej chirurgie), transplantácie očných rohoviek (Očná klinika), program diagnostiky porúch plodnosti as intenzívne sa začal rozvíjať program bunkovej terapie. Následne sa v spolupráci s novovzniknutým oddelením srdcovej chirurgie rozvinul program odberu srdcových chlopní a ciev. Program bol dostatočne široký aby sa mohla inovovať aj liečebná prax. Najvyšší inovačný moment do rozvoja pracoviska vniesol program bunkovej terapie pre liečbu chrupkových a kostných defektov. Pracovisko Kliniky ortopédie na Triede SNP ako prvé na Slovensku úspešne aplikovalo do svojej experimentálnej liečebnej činnosti autológne ex vivo expandované chondrocyty pre liečbu fokálnych chrupkových defektov a autológne osteoblasty z kostnej drene pacienta pre liečbu komplikovaných dlhodobo sa nehojacích zlomenín as aseptickej bionekrózy. Tieto techniky sa následne veľmi účinne uplatnili v praxi Kliniky úrazovej chirurgie, kde bola technika uplatnená hlavne v liečbe komplikovaných nehojacích sa zlomenín.

Pracovisko sa veľmi intenzívne venovalo rozvoju vedeckého výskumu, výsledkom čoho sú mnohé vedecké články a obhajoby doktorandských dizertačných prác na samotnom domácom pracovisku ale aj na Klinike ortopédie, Klinike maxillo – faciálnej chirurgie, Klinike úrazovej chirurgie, Klinike hematológie, Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. ako aj na iných pracoviských. Rozvinula sa vedecky veľmi úspešná spolupráca s Neurobiologickým ústavom SAV, renomovaným vedeckým pracoviskom v oblasti neuroregenerácie. Výsledkom bol úspešný projekt EÚ z Operačného programu Výskum a Vývoj v celkovej hodnote cca 3,8 mil. EUR na prístrojové vybavenie pre rozvoj neuroregeneračného výskumu. Z uvedeného projektu boli na pracovisku LF UPJŠ na Triede SNP 1 moderne vybavené vedecké laboratóriá a postavená bolo aj jednotka – laboratórium pre prácu s bunkami a tkanivami v tzv. čistom prostredí triedy A/B, unikátneho svojim dizajnom a kvalitou na Slovensku. Pracovisko sa veľmi úspešne rozvíjalo aj ako produkčné pracovisko Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, kde sa z prostriedkov EÚ – Operačného programu Zdravotníctvo, v celkovej hodnote viac ako 2,1 mil. EUR, v budove I. postavili a kvalitnou technikou vybavili laboratóriá s čistými priestormi typu A/B umožňujúce aplikovať zásady správnej laboratórnej praxe do práce. Pracovisko je od r. 2012 najmodernejším zariadením svojho druhu na Slovensku a umožňuje naďalej rozvíjať – v omnoho kvalitnejších podmienkach – programy prípravy tkanív a buniek pre klinické účely. Po stránke personálnej sa pracovisko aj napriek nepriaznivej hospodárskej situácii stabilizovalo, pričom žiaden pracovník nebol napriek trendu ekonomizácie prevádzok v LF UPJŠ a v UN LP prepustený. Pracovisko má dnes 6 pracovníkov s vedeckým titulom PhD., troch pracovníkov vo vedeckej príprave a svoje výsledky úspešne publikuje v domácich a zahraničným vedeckých časopisoch a monografiách. Pripravuje nové rozvojové projekty, napr. projekt transplantácie pankreatických ostrovčekov spoločne s Ústavom polymérov SAV v Bratislave – pánom riaditeľom Ing. Igorom Lacíkom, DrSc. ako súčasť programu Chicago Diabetes Project, a pravidelne aplikuje o projekty vedeckých grantových agentúr. Pracovisko sa podieľa na mnohých domácich a zahraničných projektoch a programoch. Cielene rozvíja program výskumu bunkovej terapie pri ochoreniach kostí a kĺbov a pracuje na skvalitňovaní svojho portfólia.


Študuj na UPJŠ