UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

ROGO - Systém elektronického testovania

Opravné termíny kreditových testov

Každý študent musí mať v zimnom semestri priemer 60% a viac z troch kreditových testov. V prípade nedosiahnutia priemeru 60% z troch kreditových testov, môže študent opakovať iba test, z ktorého nedosiahol 60% (ak študent nedosiahol 60% z viacerých kreditových testov, môže ich napísať v jednom opravnom termíne). Každý kreditový test má iba dva opravné termíny. V opravnom termíne po predložení ospravedlnenia bude písať kreditový test aj študent, ktorý z vážneho dôvodu daný kreditový test nepísal.

Pri nahradzovaní sa študent musí preukázať ISIC kartou.

Ústne skúšky prebiehajú na Ústave Fyziológie, na 9. poschodí v uvedených termínoch v AIS. Prihlasovanie na ústnu skúšku je minimálne 2 dni pred plánovaným termínom ústnej skúšky.
Maximálny počet študentov na daný termín je 30 poslucháčov. 

 

Študent sa do Rogo testu môže prihlásiť iba operačným systémom Windows alebo Android

Výsledky testu sú v AISe

 

Ako sa prihlásiť do ROGO:    

https://rogo.lf.upjs.sk/

Používateľské meno:   to isté ako pre Používateľ v AiS2
Heslo:  rodné číslo bez lomítka        
Posledná aktualizácia: 27.10.2020