Prejsť na obsah

Ústav lekárskej fyziológie

1minút, 22sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, Tel.: +421 55 642 3763

Prvoradou úlohou pracoviska bolo organizačne a obsahovo zabezpečiť výučbu Lekárskej Fyziológie pre študentov Všeobecnej i Stomatologickej vetvy LF od roku 1949. Fyziológia ako disciplína o funkciách zdravého ľudského organizmu, integrujúci a zastrešujúci predmety teoretických disciplín a báza predklinických a všetkých klinických predmetov mala v pedagogickom procese vždy dôležité postavenie. Z toho aspektu sa vyučovanie fyziológie od začiatku orientovalo na komplexný – holisticky prístup k ľudskému organizmu s rešpektovaním dynamiky procesov v závislosti od širokej škály vnútorných a vonkajších faktorov. Jednou z ciest dosahovania tohto cieľa je metóda problémovo orientovanej výučby, ktorá sa neustále rozvíjala, modernizovala a obsahovo obohacovala o najnovšie domáce a svetové poznatky. V súlade s rozvojom didaktickej techniky obohatili sa prednášky, praktické cvičenia a semináre zvýšenou názornosťou a demonštráciami (výučbové filmy, diapozitívy, magnetofónové reprodukcie, bio-telemetrický prenos experimentov a vyšetrení). Obsah praktických cvičení, ktorý v značnej miere vychádzal z požiadaviek praktickej medicíny na aplikovanie fyziologických poznatkov, na využitie prístrojovej techniky, ako aj na manuálnu laboratórnu zručnosť, bol obohatený celou škálou najmodernejších vyšetrovacích metód a experimentálnych demonštrácií (RTG skiaskopia hrudníka pri rôznych dýchacích fázach, angiografia, katetrizácia srdca, meranie minútového objemu srdca atď.).


Študuj na UPJŠ