UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav lekárskej fyziológie

Trieda SNP 1, 040 11 Košice, tel.: (+421 55) 642 3763 English version
 

Prvoradou úlohou pracoviska bolo organizačne a obsahovo zabezpečiť výučbu Lekárskej Fyziológie pre študentov Všeobecnej i Stomatologickej vetvy LF od roku 1949. Fyziológia ako disciplína o funkciách zdravého ľudského organizmu, integrujúci a zastrešujúci predmety teoretických disciplín a báza predklinických a všetkých klinických predmetov mala v pedagogickom procese vždy dôležité postavenie. Z toho aspektu sa vyučovanie fyziológie od začiatku orientovalo na komplexný - holisticky prístup k ľudskému organizmu s rešpektovaním dynamiky procesov v závislosti od širokej škály vnútorných a vonkajších faktorov. Jednou z ciest dosahovania tohto cieľa je metóda problémovo orientovanej výučby, ktorá sa neustále rozvíjala, modernizovala a obsahovo obohacovala o najnovšie domáce a svetové poznatky. V súlade s rozvojom didaktickej techniky obohatili sa prednášky, praktické cvičenia a semináre zvýšenou názornosťou a demonštráciami (výučbové filmy, diapozitívy, magnetofónové reprodukcie, bio-telemetrický prenos experimentov a vyšetrení). Obsah praktických cvičení, ktorý v značnej miere vychádzal z požiadaviek praktickej medicíny na aplikovanie fyziologických poznatkov, na využitie prístrojovej techniky, ako aj na manuálnu laboratórnu zručnosť, bol obohatený celou škálou najmodernejších vyšetrovacích metód a experimentálnych demonštrácií (RTG skiaskopia hrudníka pri rôznych dýchacích fázach, angiografia, katetrizácia srdca, meranie minútového objemu srdca atď.). 

 

Posledná aktualizácia: 14.09.2019