Prejsť na obsah

Ceny SAS – podmienky

1minút, 1sekúnd
  • Cena sa udeľuje každý rok za najlepšie pôvodné vedecké publikácie (IF>0,91) s morfologickou tematikou (anatómia, histológia alebo embryológia) z predchádzajúceho kalendárneho roka.
  • Pri určovaní poradia sa zohľadňuje IF (podľa Journal Citation Reports na https://jcr.clarivate.com/) a charakter publikácie v poradí – vedecký článok, review article, case report, letter to the editor.
  • Prvý autor publikácie musí byť členom SAS.
  • Prácu môže do súťaže prihlásiť sám autor, alebo prednosta ústavu na ktorom práca vznikla.
  • Termín prihlásenia práce do súťaže je začiatkom každého kalendárneho roka oznámený všetkým členom SAS na webovej stránke: http://sas.lf.upjs.sk.
  • Spolu s výtlačkom práce je potrebné odoslať aj aktuálny IF časopisu (podľa Journal Citation Reports na https://jcr.clarivate.com/), v ktorom bola práca uverejnená.
  • Do súťaže môže byť prihlásená aj učebnica alebo monografia, ktorá bola vydaná v domácom alebo zahraničnom vydavateľstve a má minimálne 200 strán textu (10 AH). Skriptá sa nepovažujú za učebnicu.

Študuj na UPJŠ