Prejsť na obsah

Certifikačná skúška

0minút, 50sekúnd

Certifikačná príprava – doklady povinné k certifikačnej skúške

Certifikačná skúška:
Na skúšku sa účastník hlási prihláškou na certifikačnú skúšku, najneskôr 1 mesiac pred termínom skúšky, po splnení všetkých požadovaných kritérií – absolvovanie povinnej odbornej praxe, zdravotných výkonov a účasti na všetkých povinných vzdelávacích aktivitách podľa akreditovaného certifikačného študijného programu! Na Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov UPJŠ LF, študent odovzdá:

Všetky doklady musia byť vypísané a podpísané prideleným školiteľom a garantom príslušného programu!
Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty – platnosť od 15.06.2022


Študuj na UPJŠ