Prejsť na obsah

Odborné stáže na akreditovaných pracoviskách

1minút, 21sekúnd

ZMENA postupu podávania žiadostí o vykonanie ODBORNÝCH STÁŽÍ – platné od 1. februára 2019


Postup pri podávaní žiadostí o vykonanie odborných stáží:

  • Zdravotnícky pracovník, zaradený do ďalšieho vzdelávania na UPJŠ LF, si na UPJŠ LF podá žiadosť o vykonanie odbornej stáže (vyššie uvedený formulár), keď sa má zúčastniť odbornej stáže (školiaceho pobytu) na akreditovanom pracovisku UPJŠ LF, ktorá je uvedená v náplni daného špecializačného / certifikačného študijného programu;
    • väčšina týchto povinných školiacich pobytov je uvedená v sekcii „vzdelávacie aktivity“.
  • Termín odbornej stáže:
    • potrebné dohodnúť vopred s vedúcim konkrétneho pracoviska, event. garantom,
    • keď je termín jednotný pre všetkých (vopred určený garantom) je uvedený na webovej stránke ďalšieho vzdelávania v sekcii „vzdelávacie aktivity“ pri konkrétnom študijnom programe.
  • Žiadostí o vykonanie ostatných povinných odborných stáží (cirkulácií) zdravotnícky pracovník (prípadne jeho zamestnávateľ) adresuje na referát vzdelávania konkrétneho zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa má odborná stáž uskutočniť.
  • Zamestnanci UPJŠ LF interní doktorandi budú naďalej podávať žiadostí o vykonanie všetkých odborných stáží; ku žiadosti pripájajú prílohu:

Študuj na UPJŠ