Prejsť na obsah

Epidemiológia

1minút, 4sekúnd

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.5 Epidemiológia na LF UPJŠ v Košiciach

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc. Ústav epidemiológe LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Kamila Bernasovská, CSc. Ústav hygieny LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. Klinika pre infekčné choroby LF UPJŠ a FN LP Košice
prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc. Parazitologický ústav SAV Košice
prof. MVDr. Valéria Letková, PhD. Kat. infekč. a parazitárnych chor. UVL Košice
doc. MUDr. Mária Kovářová, CSc., mim. prof. Ústav sociálnej medicíny LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Sylvia Bazovská, CSc. Ústav epidemiológie LF UK Bratislava
doc. RNDr. Darina Guryčová, PhD. Ústav epidemiológie LF UK Bratislava
doc. RNDr. Marta Kmeťová, CSc. Ústav lekárskej mikrobiológie LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Erik Dorko, PhD. Ústav epidemiológie LF UPJŠ Košice
MUDr. Tibor Baška, PhD. Ústav epidemiológie JLF UK Martin

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
7.1.5 Epidemiológia

Por. č. Meno a priezvisko
1. prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.
2. prof. MUDr. Erik Dorko, PhD.
3. doc. RNDr. Marta Kmeťová, CSc., mim. prof.
4. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ