Prejsť na obsah

Patologická anatómia a súdne lekárstvo

1minút, 12sekúnd

Zloženie odborovej komisie doktorandského štúdia v študijnom odbore 7.1.21 Patologická anatómia a súdne lekárstvo na LF UPJŠ v Košiciach

Meno a priezvisko Pracovisko
prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc. Ústav patológie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Darina Kluchová, CSc. Ústav anatómie LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Eva Mechírová, CSc., mim. prof. Ústav histológie a embryológie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Ivan Jurkovič, CSc. Ústav súdneho lekárstva LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. František Longauer, CSc. Ústav súdneho lekárstva LF UPJŠ Košice
doc. MUDr. Oliver Rácz, CSc., mim. prof. Ústav patologickej fyziológie LF UPJŠ Košice
prof. MUDr. Pavel Bábal, PhD. Ústav patologickej anatómie LF UK Bratislava
doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc. Ústav patológie FN ak. L. Dérera Bratislava
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc. Klinika rádioterapie a onkológie VOÚ Košice
doc. MUDr. Jiřina Bauerová, CSc. Subkatedra súdneho lekárstva FZŠŠ SZU Bratislava
prof. MUDr. František Novomeský, PhD. Ústav súdneho lekárstva JLF UK Martin

Školitelia doktorandského štúdia v študijnom odbore
7.1.21 Patologická anatómia a súdne lekárstvo

Por. č. Meno a priezvisko
1. prof. MUDr. Andrej Böőr, CSc.
2. prof. MUDr. Ivan Jurkovič, DrSc.
3. prof. MUDr. Darina Kluchová, CSc.
4. doc. MUDr. František Longauer, CSc.
5. doc. MUDr. Eva Mechírová, CSc., mim. prof.

podmienky pre pripustenie k obhajobe


Študuj na UPJŠ