Prejsť na obsah

Pokyny pre darcu

1minút, 26sekúnd

Postup pri darovaní tela

Úradne overený Písomný súhlas k poskytnutiu tela zomrelého je potrebné doručiť (zaslať poštou alebo osobne) na Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2, 041 80 Košice po overení notárom. Keď dôjde k úmrtiu darcu, je potrebné, aby nás čo najskôr pozostalí príbuzní alebo známi telefonicky informovali o úmrtí:

  • v pracovných dňoch na tel. čísle 055/ 234 3215, alebo
  • v čase sviatkov a víkendov Pohrebnej službe PAX Košice na tel. čísle 055/62 55786, 0903 650360.

        Darovanie vlastného tela je možné len v prípade, že nebola prehliadajúcim lekárom nariadená pitva podľa § 48 Zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade vykonanej pitvy, nie je možné darovanie tela uskutočniť aj napriek Písomnému súhlasu.

        Do 48 hodín od úmrtia musí byť telo darcu doručené na Ústav anatómie. Pohrebná služba PAX zabezpečí prevoz nebohého a potom preberá starostlivosť o telo darcu Lekárska fakulta UPJŠ. Zároveň je potrebné dodať na Ústav anatómie 1x kópiu Listu o prehliadke mŕtveho (vypisuje obhliadajúci lekár) a 1x kópiu Úmrtného listu. Po použití tela na výučbové a vedecko-výskumné účely budú telesné pozostatky s úctou pochované v Urnovom háji tunajšieho krematória. Za darovanie tela sa darcovi neposkytuje žiadna finančná čiastka.

Písomný súhlas

Úradné hodiny

doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
prednostka Ústavu anatómie UPJŠ LF
Streda od 13.00 – 15.00 hod.
Termín návštevy nahláste vopred u sekretárky ústavu
tel.: 055/234 3215
e-mail: Mária Orgonášová

Prílohy

File File size
pdf Pisomny_suhlas_k_darovaniu_2016_-_NOVE 263 KB

Študuj na UPJŠ