UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ústav anatómie

Šrobárova 2, 041 80 Košice English version
 

Ústav anatómie sa významnou mierou podieľa na pedagogickej činnosti Lekárskej fakulty. Skvalitnenie výučby je podporované riešením viacerých edukačných projektov, ktoré získali ocenenia na domácich aj svetových odborných fórach.

Vedecko-výskumná činnosť pracoviska je zameraná na štúdium mechanizmov liekovej rezistencie za fyziologických a patologických podmienok v nádoroch človeka a experimentálnych zvierat; štúdiom účasti MAO v reprodukčnom procese experimentálnych zvierat a štúdiom NO-závislých štruktúr v CNS za fyziologických podmienok a po prenatálnom ovplyvnení vitamínom A.

Úradné hodiny

doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.
prednostka Ústavu anatómie

Pondelok od 13:30 - 15:00 h

Termín návštevy nahláste u sekretárky ústavu tel. č. 055/234 3215 vopred.

Oznamy - Všeobecné lekárstvo

 • Podmienky absolvovania a okruhy na záverečnú skúšku z predmetu Anatómia pre Všeobecné lekárstvo I, II
 • Termíny skúšok
 • Nahliadnutie do písomného testu
 • Opravný test
 • Anatómia 1 – písomné a praktické testy – OZNAM !!!
 • Anatómia 2 – písomné a praktické testy – OZNAM !!!
 • Anatómia 3 – písomné a praktické testy – OZNAM !!!

Oznamy - Zubné lekárstvo

 • Podmienky absolvovania a okruhy na záverečnú skúšku z predmetu Anatómia pre Zubné lekárstvo I, II
 • Termíny skúšok
 • Nahliadnutie do písomného testu
 • Opravný test
 • Anatómia 1 – písomné a praktické testy – OZNAM !!!
 • Anatómia 2 – písomný test

Oznamy - Bakalárske štúdium

 • Verejné zdravotníctvo

Darovanie tiel

Darovanie tiel na študijné a vedecko-výskumné účely. Prísne zachovávanie etických princípov zaručuje darcom anonymitu a uľahčuje im rozhodovanie pri tomto šľachetnom skutku. Bližšie informácie o možnosti darovania tela.

Na Ústav anatómie sa môžete dostať:
- z ulice Kostlivého
- samostatným vchodom zo Šrobárovej ulice
- cez vchod budovy Rektorátu UPJŠ

Na prízemí sú pitevne, praktikárne, osteologická miestnosť, miestnosť pre experimentálnu činnosť (odbery vzoriek), miestnosť pre prácu ŠVOČ, miestnosť pitevných laborantov a upratovačiek.

Na poschodí je sekretariát Ústavu anatómie, pracovňa prednostu, pracovne učiteľov, výskumné laboratóriá, seminárna a prednášková miestnosť.


Posledná aktualizácia: 21.03.2018