UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

História ústavu

Ústav hygieny a epidemiológie (1948-1994)

http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/verejne-zdravotnictvo-a-hygiena/historia/

Ústav epidemiológie (1994 – 2008)

Po rozdelení pôvodného spoločného Ústavu hygieny a epidemiológie vznikol 1. 7. 1994 samostatný Ústav epidemiológie, ktorý bol do septembra 2008. Vedecko-výskumná činnosť ústavu vychádzala z aktuálnych epidemiologických potrieb. Riešila sa problematika leptospiróz, toxoplazmózy, tularémie, ornitózy-psitakózy a cicavčích chlamydióz, mikrosporidióz, Lymskej boreliózy a Q-horúčky vo vzťahu k ochoreniam ľudí a zvierat na Slovensku. V tomto období boli prednostkami ústavu Doc. RNDr. Helena Prokopčáková, CSc. (1994 – 1999) a Prof. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc. (1999 – 2008).

Ústav verejného zdravotníctva (2008 – 2015)

http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/verejne-zdravotnictvo-a-hygiena/historia/

Ústav epidemiológie (od 2015)

Od apríla 2015 kedy došlo k rozdeleniu Ústavu verejného zdravotníctva na 4 samostatné celky sa Ústav epidemiológie stal opäť samostatným pracoviskom.

Zamestnanci ústavu zabezpečujú výučbu epidemiologických predmetov pre študentov bakalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského štúdia v slovenskom a anglickom jazyku v odboroch všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a fyzioterapie.

Vedecko-výskumná činnosť ústavu sa orientuje na štúdium vybraných intracelulárnych patogénov (chlamýdií, mikrosporídií, ehrlichií, bartonel) vo vzťahu k ochoreniam ľudí a zvierat. Pomocou molekulárnej diagnostiky metódami PCR a RT PCR sa deteguje ich prevalencia a genotypizáciou jednotlivých druhov sa sleduje ich vzájomný prenos a kvalitatívna miera rizika v ich výskyte v rizikových skupinách obyvateľstva. Ďalšou oblasťou výskumu sú parazitárne infekcie so zameraním na epidemiológiu parazitozoonóz. Predmetom výskumu je aj skupina parazitárnych infekcií u chronicky chorých a imunokompromitovaných pacientov so základným ochorením infekčnej, ale aj neinfekčnej etiológie.

Už od roku 1970 je na ústave zriadené Referenčné pracovisko pre ornitózu – psitakózu a cicavčie chlamydiózy s celoslovenskou pôsobnosťou.

Ústav veľmi úzko spolupracuje s Ústavom epidemiológie  na LF Univerzity Komenského v Bratislave,  Ústavom verejného zdravotníctva JLF UK v Martine, s viacerými ústavmi Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach, Virologickým ústavom SAV v Bratislave, ako i ďalšími pracoviskami na Slovensku aj v zahraničí.

Posledná aktualizácia: 07.02.2020