UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav epidemiológie

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Ústav epidemiológie sídliaci na Triede SNP 1 v Košiciach zabezpečuje výučbu epidemiologických predmetov pre študentov bakalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského štúdia v slovenskom a anglickom jazyku v odboroch všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a fyzioterapie.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zamestnanci ústavu orientujú na štúdium závažných infekčných patogénov (chlamýdií, mikrosporídií, anaplaziem, bartonel, VHB, VHE, SARS-CoV-2) vo vzťahu k ochoreniam ľudí a zvierat. Pomocou molekulárnej diagnostiky metódami PCR a RT PCR sa deteguje ich prevalencia a genotypizáciou jednotlivých druhov sa sleduje ich vzájomný prenos a kvalitatívna miera rizika v ich výskyte v rizikových skupinách obyvateľstva. Ďalšou oblasťou výskumu sú parazitárne infekcie so zameraním na epidemiológiu parazitozoonóz.

Na ústave sú v rámci pregraduálnej výučby riešené bakalárske práce študentov odboru Verejné zdravotníctvo a diplomové práce študentov odborov VL, ZL a VZ (https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/epidemiologia/vyucba/zaverecne-prace). V rámci postgraduálnej výučby sa na pracovisku riešia dizertačné práce v dennej forme a v externej forme doktorandského štúdia v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo, študijnom programe Epidemiológia (https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/epidemiologia/vyskum/phd).

V súčasnosti sú na pracovisku riešené granty HORIZONT 2020, VEGA, APVV a projekty zo štrukturálnych fondov EU:OPENMED a ACARDIO (https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/epidemiologia/vyskum/projekty).

Oznamy

Všeobecné lekárstvo 4. ročník

Zubné lekárstvo 4. ročník

Fyzioterapia Bc.

Ošetrovateľstvo Bc.

Verejné zdravotníctvo Bc.

Fyzioterapia Mgr.

Verejné zdravotníctvo Mgr.

Posledná aktualizácia: 18.10.2021