UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ústav epidemiológie

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Ústav epidemiológie sídliaci na Šrobárovej ulici zabezpečuje pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti epidemiológie. Zamestnanci ústavu zabezpečujú výučbu pre študentov bakalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského štúdia v slovenskom a anglickom jazyku v odboroch všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a fyzioterapie.

Vedecko-výskumná činnosť ústavu sa orientuje na štúdium vybraných intracelulárnych patogénov (chlamýdií, mikrosporídií, ehrlichií, bartonel) vo vzťahu k ochoreniam ľudí a zvierat. Pomocou molekulárnej diagnostiky metódami PCR a RT PCR sa deteguje ich prevalencia a genotypizáciou jednotlivých druhov sa sleduje ich vzájomný prenos a kvalitatívna miera rizika v ich výskyte v rizikových skupinách obyvateľstva. Ďalšou oblasťou výskumu sú parazitárne infekcie so zameraním na epidemiológiu parazitozoonóz. Predmetom výskumu je aj skupina parazitárnych infekcií u chronicky chorých a imunokompromitovaných pacientov so základným ochorením infekčnej, ale aj neinfekčnej etiológie.

Posledná aktualizácia: 16.09.2019