UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav epidemiológie

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Ústav epidemiológie sídliaci od r. 2019 na Triede SNP 1 v Košiciach zabezpečuje výučbu epidemiologických predmetov pre študentov bakalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského štúdia v slovenskom a anglickom jazyku v odboroch všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva a fyzioterapie.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zamestnanci ústavu orientujú na štúdium závažných infekčných patogénov (chlamýdií, mikrosporídií, anaplaziem, bartonel, VHB, VHE) vo vzťahu k ochoreniam ľudí a zvierat. Pomocou molekulárnej diagnostiky metódami PCR a RT PCR sa deteguje ich prevalencia a genotypizáciou jednotlivých druhov sa sleduje ich vzájomný prenos a kvalitatívna miera rizika v ich výskyte v rizikových skupinách obyvateľstva. Ďalšou oblasťou výskumu sú parazitárne infekcie so zameraním na epidemiológiu parazitozoonóz.

Od r. 1970 je na ústave zriadené Referenčné centrum pre ornitózu-psitakózu a cicavčie chlamydiózy s celoslovenskou pôsobnosťou.

Oznamy

Všeobecné lekárstvo 4. ročník

Zubné lekárstvo 4. ročník

Ošetrovateľstvo Bc.

Verejné zdravotníctvo Bc.

Verejné zdravotníctvo Mgr.

Oznamujeme, že Ústav epidemiológie sa presťahoval na Lekársku fakultu Trieda SNP 1, 040 11 Košice na 7. poschodie III. sekcia.

Posledná aktualizácia: 07.04.2021