Prejsť na obsah

Ústav epidemiológie

1minút, 50sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice

Ústav epidemiológie sídliaci na Triede SNP 1 v Košiciach zabezpečuje výučbu epidemiologických predmetov pre študentov bakalárskeho, magisterského, doktorského a doktorandského štúdia v slovenskom a anglickom jazyku v odboroch všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva, fyzioterapie a laboratórnych vyšetrovacích metód.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zamestnanci ústavu orientujú na štúdium závažných infekčných patogénov (chlamýdií, mikrosporídií, anaplaziem, bartonel, VHB, VHE, SARS-CoV-2) vo vzťahu k ochoreniam ľudí a zvierat. Pomocou molekulárnej diagnostiky metódami PCR a RT PCR sa deteguje ich prevalencia a genotypizáciou jednotlivých druhov sa sleduje ich vzájomný prenos a kvalitatívna miera rizika v ich výskyte v rizikových skupinách obyvateľstva. Ďalšou oblasťou výskumu sú parazitárne infekcie so zameraním na epidemiológiu parazitozoonóz.

Na ústave sú v rámci pregraduálnej výučby riešené bakalárske práce študentov odboru Verejné zdravotníctvo a diplomové práce študentov odborov VL, ZL a VZ (/lekarska-fakulta/ustav/epidemiologia/vyucba/zaverecne-prace). V rámci postgraduálnej výučby sa na pracovisku riešia dizertačné práce v dennej forme a v externej forme doktorandského štúdia v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo, študijnom programe Epidemiológia (/lekarska-fakulta/ustav/epidemiologia/vyskum/phd).

V súčasnosti sú na pracovisku riešené granty HORIZONT 2020, VEGA, APVV a projekty zo štrukturálnych fondov EU:OPENMED a ACARDIO (/lekarska-fakulta/ustav/epidemiologia/vyskum/projekty).

Novinky

Ocenenie Literárneho fondu
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH
Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2021 v kategórii biologických a lekárskych vied

Ústav epidemiológie LF UPJS sa stal členom akreditovanej siete virologických laboratórií

Oznamy

Všeobecné lekárstvo 4. ročník

Zubné lekárstvo 4. ročník

Fyzioterapia Bc.

Laboratórne vyšetrovacie metódy Bc.

Ošetrovateľstvo Bc.

Verejné zdravotníctvo Bc.

Fyzioterapia Mgr.

Verejné zdravotníctvo Mgr.


Študuj na UPJŠ