UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav farmakológie

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Výskum na Ústave farmakológie je zameraný na riešenie niektorých otázok týkajúcich sa terapie onkologických ochorení. Jedná sa hlavne o štúdium nových, potenciálne protinádorových liečiv zo skupiny prírodne sa vyskytujúcich látok resp. ich syntetických derivátov vrátane ovplyvnenia angiogenézy a nádorového mikroprostredia. Nakoľko existuje značná paralela medzi rastom nádorov a hojením rán, naše pracovisko je taktiež zamerané na štúdium základných biologických dejov zapojených do oboch patologických stavov ako aj možnosťami ich terapeutického ovplyvnenia. Ďalšou oblasťou výskumu je štúdium génových polymorfizmov v súvislosti s incidenciou a terapiou vybraných nádorov. V spolupráci s klinickými pracoviskami vykonávame imunofenotypovú a cytogenetickú analýzu hematoonkologických ochorení.

V pedagogickej oblasti zabezpečujú zamestnanci Ústavu farmakológie výučbu predmetov farmakológia a klinická farmakológia pre študentov bakalárskeho, doktorského a doktorandského štúdia v slovenskom a anglickom jazyku pre študentov Lekárskej fakulty a pre študentov Prírodovedeckej Fakulty UPJŠ.

Oznamy - Akademický rok 2020/2021

Druhý test pre študentov Všeobecného lekárstva - informácia
Tretí test pre študentov Zubného lekárstva - informácia
Opravný test pre študentov Zubného lekárstva - informácia
Opravný test pre študentov Všeobecného lekárstva - informácia
Druhý test pre študentov Zubného lekárstva - informácia
Opravný test pre študentov Zubného lekárstva - informácia
Zápočtové testy – informácia

Oznam pre študentov 3. ročníka Všeobecného a Zubného lekárstva, pre študentov Fyzioterapie a Ošetrovateľstva.
Prednášky z predmetu Farmakológia budú realizované dištančnou formou (online) prostredníctvom aplikácie MS Teams podľa platného rozvrhu. Inštrukcie pre inštaláciu a prihlásenie do aplikácie ako aj ďalšie inštrukcie nájdete tu.
Semináre budú realizované taktiež dištančnou formou podľa platného rozvrhu.

 

Posledná aktualizácia: 29.04.2021