UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav farmakológie

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Výskum na Ústave farmakológie je zameraný na riešenie niektorých otázok týkajúcich sa terapie onkologických ochorení. Jedná sa hlavne o štúdium nových, potenciálne protinádorových liečiv zo skupiny prírodne sa vyskytujúcich látok resp. ich syntetických derivátov vrátane ovplyvnenia angiogenézy a nádorového mikroprostredia. Nakoľko existuje značná paralela medzi rastom nádorov a hojením rán, naše pracovisko je taktiež zamerané na štúdium základných biologických dejov zapojených do oboch patologických stavov ako aj možnosťami ich terapeutického ovplyvnenia. Ďalšou oblasťou výskumu je štúdium génových polymorfizmov v súvislosti s incidenciou a terapiou vybraných nádorov. V spolupráci s klinickými pracoviskami vykonávame imunofenotypovú a cytogenetickú analýzu hematoonkologických ochorení.

V pedagogickej oblasti zabezpečujú zamestnanci Ústavu farmakológie výučbu predmetov farmakológia a klinická farmakológia pre študentov bakalárskeho, doktorského a doktorandského štúdia v slovenskom a anglickom jazyku pre študentov Lekárskej fakulty a pre študentov Prírodovedeckej Fakulty UPJŠ.

Oznamy -  NOVÉ 

SKÚŠKY V AUGUSTE - nové
Dištančné štúdium
ROGO – informácianové
Opravný test - informácia
Opravný test - informácianové
Všeobecné lekárstvo – Opravný test-informácia 1nové
Všeobecné lekárstvo – Opravný test-informácia 2 – nové
Zubné lekárstvo - Opravný test-informácianové

 

Posledná aktualizácia: 17.06.2020