UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav farmakológie

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

Výskum na Ústave farmakológie je zameraný na riešenie niektorých otázok týkajúcich sa terapie onkologických ochorení. Jedná sa hlavne o štúdium nových, potenciálne protinádorových liečiv zo skupiny prírodne sa vyskytujúcich látok resp. ich syntetických derivátov vrátane ovplyvnenia angiogenézy a nádorového mikroprostredia. Nakoľko existuje značná paralela medzi rastom nádorov a hojením rán, naše pracovisko je taktiež zamerané na štúdium základných biologických dejov zapojených do oboch patologických stavov ako aj možnosťami ich terapeutického ovplyvnenia. Ďalšou oblasťou výskumu je štúdium génových polymorfizmov v súvislosti s incidenciou a terapiou vybraných nádorov. V spolupráci s klinickými pracoviskami vykonávame imunofenotypovú a cytogenetickú analýzu hematoonkologických ochorení.

V pedagogickej oblasti zabezpečujú zamestnanci Ústavu farmakológie výučbu predmetov farmakológia a klinická farmakológia pre študentov bakalárskeho, doktorského a doktorandského štúdia v slovenskom a anglickom jazyku pre študentov Lekárskej fakulty a pre študentov Prírodovedeckej Fakulty UPJŠ.

Oznamy - Akademický rok 2021/2022 – Zimný semester

Kontrolné testy v 14. týždni – informácia
Záverečná skúška pre študentov Všeobecného lekárstva – nová informácia
Tretí kontrolný test – oprava1 - informácia
Tretí kontrolný test – informácia
Záverečná skúška pre študentov Všeobecného lekárstva – oznam
Druhý kontrolný test – oprava1 – informácia
Druhý kontrolný test – informácia
Zápočtové testy – informácia

 

Posledná aktualizácia: 16.12.2021