UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výskum

Od r.1961 po nástupe prof. MUDr. J. Maršalu, DrSc. za prednostu ústavu, sa vedecko-výskumná činnosť preorientovala na experimentálnu neuromorfológiu. Od r.1970, v rámci celoštátneho riešenia cerebrovaskulárnej problematiky, kolektív ústavu riešil výskumnú úlohu „Molekulárno-biologická podstata neurovaskulárnych vzťahov“. Na ústave boli riešené viaceré výskumné úlohy, ktoré sa týkali regeneračnej schopnosti nervového tkaniva po jeho ischémii.

V roku 1986 bolo na našom pracovisku schválené experimentálne morfologické laboratórium, čím bola umožnená vedecko-výskumná činnost aj poslucháčom LF UPJŠ.V operačnom trakte sme schopní realizovať mikrochirurgické zákroky na laboratórnych zvieratách.

Obr.1. Laboratórium svetelnej mikroskopie

Obr.2. Laboratórium molekulovej biológie

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Ústav má laboratórium pre svetelnú mikroskopiu (Obr.1.), kde sa materiál spracováva histologickými, histochemickými a imunohistochemickými metódami pre účely svetelnej aj fluorescenčnej mikroskopie.

A. Prehľad špeciálnych farbiacich a impregnačných metód
B. Prehľad imunohistochemických metód

Okrem toho sa na ústave vytvorili podmienky pre vybudovanie laboratória molekulovej biológie (Obr.2). Prístrojové vybavenie umožňuje plniť grantové úlohy s využitím moderných metód na detekciu expresie génov, izoláciu RNA a syntézu cDNA (RT-PCR) a kvantifikáciu génov – Real time PCR.

V súčasnosti je vedecko-výskumná činnosť pracoviska orientovaná na tri oblasti:

  1. na problematiku ischemicko-reperfúzneho poškodenia tenkého čreva v experimente
  2. na problematiku ischemicko-reperfúzneho poškodenia mozgu a miechy
  3. na dôkaz alfa- synukleínu v premotorickom štádiu Parkinsonovej choroby.

Organizácia vedeckých podujatí

Košický morfologický deň. Od roku 1997 sa každoročne koná stretnutie slovenských morfológov v Košiciach, na ktorom sa organizačne, každý druhý rok, podieľa Ústav histológie a embryológie UPJŠ LF. Na stretnutí sa prezentujú výsledky vedecko-výskumnej činnosti a z podujatia je každoročne vydaný zborník vedeckých prác. Slovenská anatomická spoločnosť spoločne s Českou anatomickou spoločnosťou každoročne organizuje medzinárodnú konferenciu morfológov, striedavo v Čechách a na Slovensku. V roku 2010 Ústav histológie a embryológie LF UPJŠ v Košiciach zorganizoval 42nd International Congress of Slovak Anatomical Society and 47th Lojda Symposium on Histochemistry..

Posledná aktualizácia: 11.02.2016