Prejsť na obsah

Ústav histológie a embryológie

1minút, 37sekúnd

Šrobárova 2, 041 80 Košice


Ústav histológie a embryológie zabezpečuje výučbu vo všetkých študijných odboroch v slovenskom aj anglickom jazyku. Pedagogickí pracovníci ústavu pripravili obrazový a textový materiál z aktuálnych prednášok pre študentov všeobecného a zubného lekárstva, ako aj general medicine a dental medicine. Elektronická učebnica z cytológie, všeobecnej histológie tkanív a mikroskopickej anatómie je dostupná na webovom sídle LF UPJŠ.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa ústav zameriava na histologickú analýzu morfometrických parametrov, histochemickú a imunohistochemickú kvantifikáciu zápalových buniek, zložiek medzibunkového matrixu a posúdenie celkovej účasti apoptotickej bunkovej smrti v komplexe ischemicko-reperfúzneho poškodenia tenkého čreva po aplikácii vybraných naturálnych antioxidantov in vivo na modeli laboratórneho potkana. Na poškodené orgány – tenké črevo, pľúca, pečeň a slezina sa aplikujú postupy a metódy molekulovej histológie, ako expresia vybraných zápalových a apoptotických markerov.

Ústav rieši aj problematiku získavania tolerancie farmakologickým prekondicionovaním alebo postkondicionovaním pri globálnej ischémii mozgu potkanov a ischémii v mieche králikov v rámci grantu VEGA. Projekt skúma mechanizmy možnej ochrany neurónov pred ischemicko – reperfúznym poškodením na imunohistochemickej a biochemickej úrovni.

Novou problematikou riešenou na ústave v rámci grantu APVV a v spolupráci s klinickými pracoviskami, je skúmanie prítomnosti agregátov α-synukleínu v bioptickom materiáli z hrubého čreva, ktoré by mohli byť potenciálnym biomarkerom Parkinsonovej choroby už v premotorickom štádiu ochorenia.

Oznamy


Študuj na UPJŠ