UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výskum

Vedecko-výskumné zameranie pracoviska je sústredené na využitie klinicko-biochemických metód jednak na diagnostické účely pri rôznych biochemických vyšetreniach ako aj pri riešení vedecko-výskumných projektov. Dosiahnuté výsledky sú priebežne prezentované na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách a publikované v zahraničných i domácich periodikách. O aktuálnosti prezentovaných výsledkov svedčí aj citačný ohlas na publikované práce (Publikácie). Na vedecko-výskumných aktivitách zamestnancov participujú aj študenti VL a ZL (ŠVOČ, Záverečné práce), ale predovšetkým študenti III. stupňa štúdia - doktorandi v študijnom odbore 7.1.25 klinická biochémia (Doktorandské práce). Pracovisko je otvorené spolupráci s klinickými pracoviskami LF a participácii na ich vedecko-výskumných projektoch (Prístrojové vybavenie).

Posledná aktualizácia: 13.03.2018