UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Ústav lekárskej a klinickej biochémie

Trieda SNP 1, 040 11 Košice English version
 

V pedagogickej oblasti zamestnanci Ústavu lekárskej a klinickej biochémie zabezpečujú výučbu mnohých predmetov (napr. lekárska chémia, lekárska biochémia, klinická biochémia a laboratórne vyšetrovacie metódy vo verejnom zdravotníctve) pre študentov bakalárskeho, doktorského a doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach (http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/lekarska-a-klinicka-biochemia/vyucba/predmety/). Ústav v rámci výučby poskytuje študentom teoretické základy metabolických dejov prebiehajúcich v organizme, s dôrazom na klinicko-biochemickú diagnostiku a možné poruchy. K skvalitneniu pedagogického procesu prispievajú pracovníci ústavu pravidelnou inováciou učebných pomôcok (napr. knihy, skriptá), ako aj prípravou e-verzií, ktoré môžu študenti využívať jednak na Portáli UPJŠ LF, ale aj v rámci Wikiskript či Mefanetu.

V rámci vedecko-výskumných aktivít sú projekty riešené na ústave zamerané na analýzu fluorescenčnej charakterizácie komplexných zmesí, využitie molekulovo-biochemických metód pri diagnostike ochorení a na štúdium ovplyvnenia biochemických funkcií subcelulárnych častíc účinkom cudzorodých látok (viac na ...). Na ústave sú riešené dizertačné témy v dennej forme a v externej forme doktorandského štúdia v odbore 7.1.25 Klinická biochémia (http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/lekarska-a-klinicka-biochemia/vyskum/phd/), diplomové práce študentov VL a ZL (http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/lekarska-a-klinicka-biochemia/vyucba/zaverecne-prace), ale aj vedecko-výskumné práce študentov v rámci ŠVOČ (http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/lekarska-a-klinicka-biochemia/vyskum/svoc). V súčasnosti sú na pracovisku riešené granty VEGA a projekty zo štrukturálnych fondov EU: CEMIO, CEEPM, DIAGONKO a PROBIOTECH (http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ustav/lekarska-a-klinicka-biochemia/vyskum/projekty).

Oznamy

Skúšky - august 2020

  • Skúška z Lekárskej chémie pre študentov VL a ZL (za ZS AR 2019/2020) bude prebiehať prezenčne a je plánovaná na 17.08.20209:00 v posluchárňach P1 P2. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie bude zmena včas oznámená.
  • Skúška z Lekárskej biochémie 2 pre študentov ZL (za ZS AR 2019/2020) bude prebiehať prezenčne (za rovnakých podmienok ako v ZS) a je plánovaná na 18.08.20209:00 v posluchárňach P3. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie bude zmena včas oznámená.
  • Skúška z Lekárskej biochémie 2 – inštrukcie pre VL2

 

Posledná aktualizácia: 03.08.2020