Prejsť na obsah

Ústav lekárskej a klinickej biochémie

1minút, 48sekúnd
Trieda SNP 1, 040 11 Košice

V pedagogickej oblasti zamestnanci Ústavu lekárskej a klinickej biochémie zabezpečujú výučbu mnohých predmetov (napr. lekárska chémia, lekárska biochémia, klinická biochémia a laboratórne vyšetrovacie metódy vo verejnom zdravotníctve) pre študentov bakalárskeho, doktorského a doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Ústav v rámci výučby poskytuje študentom teoretické základy metabolických dejov prebiehajúcich v organizme, s dôrazom na klinicko-biochemickú diagnostiku a možné poruchy. K skvalitneniu pedagogického procesu prispievajú pracovníci ústavu pravidelnou inováciou učebných pomôcok (napr. knihy, skriptá), ako aj prípravou e-verzií, ktoré môžu študenti využívať jednak na Portáli UPJŠ LF, ale aj v rámci Wikiskript či Mefanetu.

V rámci vedecko-výskumných aktivít sú projekty riešené na ústave zamerané na: analýzu fluorescenčnej charakterizácie komplexných zmesí, využitie molekulovo-biochemických metód pri diagnostike ochorení, na štúdium ovplyvnenia biochemických funkcií subcelulárnych častíc účinkom cudzorodých látok, s využitím prístrojového vybavenia pracoviska. Na ústave sú riešené dizertačné témy v dennej forme a v externej forme doktorandského štúdia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študijnom programe klinická biochémia, diplomové práce študentov VL a ZL, ale aj vedecko-výskumné práce študentov v rámci ŠVOČ. V súčasnosti sú na pracovisku riešené projekty napr. VEGA, APVV a projekty zo štrukturálnych fondov EU: OPENMED. Kompletný prehľad o vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti ústavu poskytnú Správy o VVČ ústavu.

Oznamy

Skúšobné termíny z predmetu Lekárska chémia (v prípade opakovaného zápisu predmetu) pre študentov všeobecného i zubného lekárstva (VL, ZL) budú 28.09.05.10.2023 o 14:00 v Aule. Prihlasovanie v AiS.

Skúšobné termíny z predmetu Lekárska biochémia 2 (v prípade opakovaného zápisu predmetu) pre študentov všeobecného i zubného lekárstva (VL, ZL) budú 28.09.05.10.2023 o 14:00 v Aule. Prihlasovanie v AiS.Študuj na UPJŠ