Prejsť na obsah

História ústavu

2minút, 57sekúnd

Ústav lekárskej mikrobiológie bol v Košiciach založený v septembri 1948.  V začiatkoch svojho pôsobenia bol umiestnený   Rastislavovej č. 43, v priestoroch Ústredného laboratória pri Krajskom ústave národného zdravia a v  priestoroch infekčného oddelenia, od  roku  1961 sa školské pracovisko oddelilo od zdravotníckej časti ústavu a ústav sa presťahovalo sa do budovy Lekárskej fakulty UPJŠ na Šrobárovej ulici. Ústav od svojho založenia zabezpečuje výučbu lekárskej mikrobiológie pre poslucháčov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva, od školského roku 1991/1992 aj výučbu základov imunológie. V ostatnom období pribudla výučba  v bakalárskych študijných  odboroch- laboratórne vyšetrovacie metódy (do r. 2010), ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvoa  fyzioterapia)  a výčba zahraničných študentov v anglickom jazyku.

Prvým prednostom ústavu bol prof. MUDr. Ladislav Dubay, CSc. Zaslúžil sa o rozvoj ústavu v oblasti  medicínského vzdelávania, vedecko-výskumnej činnosti, a vybudoval stabilnú personálnu základňu ústavu. Vedeckovýskumná činnosť bola v tomto období orientovaná na hlavne na štúdium sklerómu a ozény. Pod vedením prof. Dubaya vypracovala svoju kandidátsku aj habilitačnú prácu. Doc. MUDr. Hana Puzová, CSc., ktorá nastúpila do funkcie prednostu po jeho smrti r. 1978. Nosnou témou vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov vtedajšej Katedry mikrobiológie LF UPJŠ sa stala problematika oportúnnych baktérií z čeľade Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Enterobacter cloaceae, Proteus mirabilis a Klebsiella pneumoniae) a Pseudomonas aeruginosa. Štúdium bolo zamerané na   fenotypový dôkaz faktorov  virulencie, rezistenciu voči antibakteriálnym látkam  a  interakciu s mechanizmami nešpecifickej  imunity. Z tejto problematiky  vypracovali svoje   kandidátske dizertačné práce  MUDr. Jana Hlaučová,  MVDr. Anna Kerestešová, Ing. Viera Janigová,  RNDr. Marta Kmeťová a MUDr. Leonard Siegfried. Poslední dvaja menovaní sa študovanej problematike, rozšírenej o dôkaz  prítomnosti extrachromozómovej DNA, venovali aj v svojich habilitačných prácach.         

V r. 1995  vystriedal Doc. Puzovú vo funkcií prednostu Dr. h. c.  Prof. Leonard Siegfried, CSc.,  ktorý  stojí na čele ústavu doposiaľ. Pod jeho vedením sa ústav vyprofiloval ako špičkové pracovisko v oblasti molekulárnej diagnostiky, detekcie génov virulencie a rezistencie Escherichia coli a ďalších gramnegatívnych črevných paličiek. V súčasnosti na Ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie UPJŠ LF v Košiciach pracuje 8 vysokoškolských pracovníkov, 3 laborantky a 2 ďalšie technicko-hospodárske pracovníčky.


Prednostovia:

Prof.  MUDtr. Ladislav Dubay (1948-1978)
Doc. Hana Puzová, CSc. – prednosta od 1978- 1991
Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc ( 1991-   doteraz


Zoznam vysokoškolských pracovníkov,  ktorí odpracovali  viac ako  5 rokov a v súčasnosti už nepracujú na  Ústave  lekárskej mikrobiológie a klinickej mikrobiológie

Doc. Hana Puzová, CSc.
MUDr. Jana Hlaučová, CSc.
MUDr. Eva Kapitančíková
Ing. Viera Janigová, CSc.
MVDr. Anna Kerestešová, CSc.
Doc.  MUDr. Jana Ďurovičová, CSc.
MUDr. Ladislav Cincula
MUDr. Erik Dorko, PhD
MUDR. Adriana Liptáková, PhD. 


Interní  doktorandi  ÚLaKM :  

RNDr.  Zuzana Šandorčínová –Naďová,-  školiteľ:  Dr. h. c.  Prof. Leonard Siegfried, CSc.,
RNDr.  Eva  Bogyiová – Birošová – školiteľ:  doc. RNDr. Marta Kmeťová, CSc., mim. prof.
RNDr. Katarína Havrišová- Čurová-  školiteľ:  doc. RNDr. Marta Kmeťová, CSc., mim. prof.
MVDr.  Vladimír Hrabovský-  školiteľ:  Dr. h. c. Prof. Leonard Siegfried, CSc.,
MVDr. Denisa Čokášová-   školiteľ:  Dr. h. c.  Prof. Leonard Siegfried, CSc.,


Študuj na UPJŠ