UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Vedecko-výskumná činnosť ústavu

Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie (ÚLaKM) zabezpečuje pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť v oblasti lekárskej mikrobiológie a imunológie.

Vedecko-výskumná činnosť ÚLaKM je orientovaná na:

  1. štúdium genetickej podstaty virulencie klinicky významných kmeňov E. coli so zameraním na ich fylogenetickú príslušnosť, detekciu ostrovov patogenity , schopnosť adherencie na bunkové povrchy, invazívne vlastnosti, produkciu toxínov, bakteriocínov, cyklomodulínov, protektínov atď.
  2. zisťovanie možnosti ovplyvňovania virulencie študovaných kmeňov E.coli probiotikami, respektíve elektromagnetickým žiarením.
  3. štúdium mechanizmov rezistencie proti antibakteriálnym látkam pri gramnegatívnych črevných baktériách na fenotypovej a genotypovej úrovni so špeciálnym zameraním na výskyt β-laktamáz so širokým spektrom účinku a metalobetalaktamáz.
  4. zavedenie nových diagnostických metód v oblasti prenosných ochorení ohrozujúcich verejné zdravie (napr. hepatitídy), ako aj u jednotlivcov s výskytom rizikových faktorov súvisiacich s odberom a transplantáciou orgánov (napr. BK vírus), alebo chemoterapiou (napr. invazívne fungálne infekcie) a ich aplikáciu v praxi.
Posledná aktualizácia: 07.10.2015