UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výučba

Na ústave lekárskej a klinickej mikrobiológie (ÚLaKM) prebieha výučba lekárskej mikrobiológie a imunológie pre študentov v odboroch všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a fyzioterapia.

Praktické cvičenia sú zamerané na možnosti diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky medicínsky významných pôvodcov infekčných ochorení.

Vyučované predmety - garant Dr.h.c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.

Posledná aktualizácia: 07.10.2015