UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

História ústavu

Predchodca súčasného Ústavu lekárskej biológie UPJŠ LF - Biologický ústav Lekárskej fakulty UPJŠ, bol zriadený v roku 1950. V roku 1957 sa ústav stal samostatnou katedrou s výskumom zameraným na biologické účinky ionizujúceho žiarenia.

V roku 1963 sa katedra biológie stala súčasťou novovzniknutej Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, pravda, so zachovaním všetkých pedagogických povinností na LF UPJŠ.

Ústav lekárskej biológie LF UPJŠ bol znovu zriadený v roku 1986 spojením pôvodne dvoch oddelení: lekárskej biológie a lekárskej biofyziky. Po reorganizácii ústavov a kliník v roku 1990 sa oddelenie biofyziky odčlenilo.

Výskum ústavu lekárskej biológie bol v danom období zameraný predovšetkým na štúdium genetických účinkov fyzikálnych a chemických faktorov životného a pracovného prostredia. V oblasti radiačnej genetiky sa riešili otázky účinkov dlhodobo pôsobiaceho ionizujúceho žiarenia nízkymi dávkovými príkonmi na cicavčie, ale aj ľudské bunky. Ďalším výskumným zameraním v oblasti radiačnej cytogenetiky bolo štúdium indukcie adaptačnej schopnosti ľudských periférnych lymfocytov po ožiarení nízkymi dávkami. Výskum mutagénnych a karcinogénnych rizík chemických faktorov pracovného prostredia bol zameraný na dve skupiny chemických látok, na polychlórované bifenyly (PCB) a polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU). Jednou z oblastí výskumu bolo aj štúdium prenatálnej diagnostiky dedične podmienených porúch.

Zriadením laboratória pre polymerázovú reakciu (PCR) v roku 1995 vznikli priaznivé podmienky pre modernizáciu výskumu v oblasti molekulovej biológie a genetiky.

Doterajší prednostovia ústavu:

Prof. MUDr. Milan Praslička, DrSc.
Prof. RNDr. Ivan Kalina, DrSc.
Prof. RNDr. Ján Šalagovič, PhD.

V roku 2008 bola prof. RNDr. Ivanovi Kalinovi, DrSc. udelená Cena mesta Košice a Cena rektora UPJŠ za zásluhy v rozvoji vedy, výchove doktorandov, docentov, profesorov z odboru biológia a príbuzných odborov, za získavanie a zapájanie sa do domácich a zahraničných grantov a za úzku spoluprácu s klinickými pracoviskami, ktorým sa touto cestou umožnilo zapojiť sa aj do základného výskumu a získané výsledky sa mohli implementovať do praxe.

Posledná aktualizácia: 12.06.2013